29 listopada 2011

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 29 listopada 2011 r. (wtorek ) o godz.16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                                  
 
 

Proponowany porządek obrad:

 
1.Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  
   - ustalenie stawek podatku od środków transportowych,
   - poboru podatków i opłat w drodze inkasa,
   - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   - ustalenie wysokości opłaty od posiadania psów, 
   - określenia stawek opłaty targowej,
   - uchylenia uchwały Nr III/10/02 Rady Gminy Łabowa z dnia 9 grudnia 2002 roku,  
   -  określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku
      od nieruchomości,
    - przystąpienie Gminy Łabowa do projektu Pt. Każdy z nas jest inny – wyrównywanie  
      szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy
      Łabowa,
    - zmieniająca uchwałę Nr XXIX/195/08 w sprawie zasad przejęcia przez Gminę
      Łabowa od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków z zakresu
      utrzymania porządku i czystości,
    - wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Kamienna
 
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.   
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i dyskusja. 
8. Zakończenie obrad .