27 maja 2011

 

         Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję IX sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 27 maja 2011 r. (piątek ) o godz.16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                                  
 
 

Proponowany porządek obrad:

 
1.Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad.
 
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 
   - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą
 
    Nr IV/18/201 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
 
    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
 
   - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
 
   - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  
  
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 
6. Interpelacje i zapytania radnych.
 
7. Wolne wnioski i dyskusja.
 
8. Zakończenie obrad .