05 maja 2011

        

        Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 5 maja 2011 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) poboru podatków i opłat w drodze inkasa;

       2) porozumienia o powierzaniu Miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia

            mieszkańców Gminy Łabowa, osób z zaburzeniami psychicznymi , opieką i usługami

            świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu;

       3) wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej we wsi Łabowa; 

       4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych we wsi Łabowa;

       5) zmiana uchwały Nr VII/32/2011 Rada Gminy Łabowa z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie

           zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą wieloletniej

          prognozy finansowej Gminy Łabowa,

  5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Dyskusja i wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.