15 kwietnia 2011

       

        Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VII Nadzwyczjną sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 15 kwietnia 2011 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr IV/18/2011 Rady

          Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej

          Gminy Łabowa;

       2) zmiany budżetu i w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.;

  5. Dyskusja i wolne wnioski.

  6. Zakończenie obrad.