28 marca 2011

       

        Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 28 marca 2011 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011 - 2017

           oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;

       2) zmieniająca uchwałę nr XXIX/195/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad przejęcia przez

            Gminę Łabowa od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków z zakresu utrzymania 

            porządku i czystości;

       3) przyjęcie sprawozdania z Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Łabowa na lata 2006 - 2014; 

  5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Dyskusja i wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.