14 marca 2011

     

        Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 14 marca 2011 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) zmiany budżetu i w budżecie oraz zmiany uchwały budżetowej  na rok 2011;

       2) ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kamienna

            w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy tej wsi;

       3) zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Łabowa na lata 2010-2018 rok;

       4) przystąpienie do projektu pn. "Nowosądecka Akademia Samorządowa" w charakterze partnera;

       5) funduszu sołeckiego;

       6) przydziału drewna z lasów komunalnych;

       7) przyjęcia gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną;

       8) powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

            w rodzinie;

       9) ogólnodostępności boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. " Utworzenie wielofunkcyjnego,

            ogólnodostępnego kompleksu sportowego w centrum miejscowości Łabowa" zgłoszonego do

            dofinansowania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działania 413

            " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

  5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Dyskusja i wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.