25 styczeń 2011

       

        Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 25 stycznia 2011 r. (wtorek)    o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa.

  5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2011;

      1) przedstawienie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu;

       2) przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej;

       3) dyskusja;

       4) podjęcie uchwały.

  6. Informacja o powstaniu Klubu Radnych.

  7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

  8. Interpelacje i zapytania radnych.

  9. Dyskusja i wolne wnioski.

  10. Zakończenie obrad.