30 grudnia 2010

 

        Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 30 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2010;

       2) wyznaczenie przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Perły Doliny Popradu;

       3) wynajmu sali lekcyjnej budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im. Jana Pawła II w Łabowej,

  5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Dyskusja i wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.