14 grudnia 2010

 

      Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 14 grudnia 2010 r. (wtorek)           o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie sesji.

    2. Przyjęcie porządku obrad.

    3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

    4. Podjęcie uchwał w sprawie:

        1) zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2010;

        2) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy,

        3) określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi

             w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

         4) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

             w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Łabowa na okres od

             dnia 09 lutego 2011 r. do 08 lutego 2012 r;

          5) powołania Komisji Rewizyjnej;

          6) powołania stałych Komisji Rady;

    5. Interpelacje i zapytania radnych.

    6. Dyskusja i wolne wnioski

    7. Zakończenie obrad.