01 grudnia 2010

 

 

         Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję I sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 01 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.                                                                                              

2. Ślubowanie radnych.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Łabowa:

     1) przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy;

     2) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;

     3) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

     4) przeprowadzanie głosowania;

     5) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:

     1) przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

     2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;

     3) zgłaszanie kandydatów na funkcj I-go wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

     4) przeprowadzenie głosowania na I-go wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

     5) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór I-go wiceprzewodniczącego;

     6) zgłaszanie kandydatów na funkcje II-go wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

     7) przeprowadzenie głosowania na II-go wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

     8) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór II-go wiceprzewodniczącego.

7. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Łabowa.

8. Interpelacje radnych Rady Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.