Młodzi górą

pliki do pobrania : 

1.  Regulamin projektu

2. Formularz zgłoszeniowy

 


 

 Komputery rozdane

Pełną parą ruszyła realizacja projektu „Młodzi górą”. Do szkół trafiło właśnie nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych.
Zgodnie z harmonogramem projektu zakończono rekrutację, a uczniowie już korzystają z zajęć pozalekcyjnych. Teraz do szkół w gminie Łabowa trafiły nowoczesne komputery i tablice interaktywne.
- Każda z czterech szkół uczestniczących w projekcie otrzymała w pełni wyposażoną pracownię komputerową z oprogramowaniem i tablicę multimedialną – mówi Krzysztof Setlak, kierujący pracami projektowymi. – Laptopy już służą młodym ludziom i wspierają zajęcia dydaktyczne. Podobnie rzecz ma się z tablicami multimedialnymi, które będą bezcenną pomocą w procesie nauczania.
Zgodnie z budżetem projektu  „Młodzi górą” na wyposażenie nowoczesnych pracowni komputerowych przeznaczono 162 tysiące złotych. Kolejne 20 tysięcy kosztowały tablice multimedialne.
Przekazanie sprzętu do użytkowania odbyło się w uroczysty sposób z udziałem całych społeczności szkolnych w każdej z czterech placówek. We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyły władze gminy z Wójtem Markiem Janczakiem na czele.
- W rozwoju kształcenia widzimy szansę dla naszych dzieci – mówi Wójt Marek Janczak. – Wiedza i umiejętności pozwalają na znalezienie lepszego miejsca na rynku pracy, a w konsekwencji na godne życie.
W ramach projektu „Młodzi górą” zostanie przeprowadzonych ponad 12 tysięcy dodatkowych zajęć lekcyjnych i logopedycznych, a ponad 120 tysięcy złotych zostanie wydane na pomoce naukowe – oprócz pracowni komputerowych – które trafią niebawem do czterech szkół uczestniczących w przedsięwzięciu. Każdy uczeń korzystający z zajęć w ramach tego zadania otrzyma także specjalną wyprawkę w postaci plecaka, piórnika, zeszytów i artykułów piśmienniczych.
Wartość zadań realizowanych w ramach projektu „Młodzi górą” wynosi prawie 2 miliony złotych, całość jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


 W czerwcu br. zakończono pierwszą edycję programu pn. „Młodzi Górą”. Uczniowie w ramach projektu, z czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Łabowa, uczestniczyli w programach rozwojowych z zakresu- zajęcia indywidualne, zajęcia logopedyczne, pozalekcyjne warsztaty grupowe oraz kółka zainteresowań. W okresie od marca do czerwca przeprowadzono 480 godzin zajęć logopedycznych, 528 godzin zajęć indywidualnych, 896 godzin w ramach kół zainteresowań, 1056 godzin pozalekcyjnych warsztatów grupowych.

Tak wyglądała realizacja programów rozwojowych w Szkole Podstawowej w Łabowej:
 
 
 
 
Uczestnicy projektu otrzymali wyprawki składające się z: plecaka, piórnika z wyposażeniem oraz przyborów piśmienniczych.
 
Uczniowie którzy uczestniczyli w zajęciach w ramach kół przyrodniczych uczestniczyli w miesiącu czerwcu w jednodniowych wycieczkach edukacyjnych.
 
Koła przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Czaczowie odbyły wycieczkę do Chorzowa.
 
 
 
 
 
Koła przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi odbyły wycieczkę do Ojcowa
 
 
Koła przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Maciejowej odbyły wycieczkę do Ojcowa
 
Koła przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Łabowej odbyły wycieczkę do Ojcowa
 
 
Od 12 – 15 września br. odbywały się spotkania z rodzicami na których podsumowano miniony rok przebiegu projektu, oraz przedstawiono dalszą realizację projektu.
 

 

15 września zakończył się drugi proces rekrutacji uczestników do projektu pn. „Młodzi Górą”.
 
 

Pełną parą ruszyły zajęcia po drugim naborze w projekcie „Młodzi górą” realizowanym przez gminę Łabowa. Uczniowie otrzymali także specjalne wyprawki dla uczestników zajęć. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

- Drugi nabór zakończył się we wrześniu i od razu rozpoczęliśmy zajęcia we wszystkich szkołach uczestniczących w działaniach – mówi Marek Janczak, wójt gminy Łabowa. – W połowie przyszłego roku przeprowadzimy trzeci, ostatni już, nabór w tym projekcie.
Uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymali także specjalne wyprawki. Ci, którzy zostali zakwalifikowani w drugim naborze, otrzymali: plecak, zeszyty, flamastry, długopisy i pastele. Dla kontynuujących udział było uzupełnienie wcześniejszej wyprawki – zeszyty, flamastry, pastele i długopis. Zestawy wręczali wójt Marek Janczak wraz z kierownikiem projektu Krzysztofem Setlakiem.
- Teraz projekt objął 138 nowych uczniów ze szkół podstawowych w Łabowej, Maciejowej, Nowej Wsi i Czaczowie – stwierdza Krzysztof Setlak. – Uzupełnienie wyprawki otrzymało kolejnych 166 osób.
Łącznie do tej pory działaniami projektu „Młodzi górą” zostało objętych około pół tysiąca uczniów czterech szkół podstawowych gminy Łabowa.
- Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci będą swobodnie rozwijać swe zainteresowania, poszerzać i uzupełniać wiedzę – dodaje wójt Janczak. – Przecież po to podjęliśmy te wszystkie starania i po to zostało przygotowanych ponad osiem tysięcy dodatkowych godzin zajęć, koła zainteresowań, zajęcia logopedyczne czy wycieczki. Myślę, że to się sprawdza.
 
 

 


 31 grudnia 2012r uczestnicy trzeciego, ostatniego naboru w projekcie „Młodzi górą”,

zakończyli udział  w zaplanowanych zajęciach w ramach czterech modułów:
        Moduł I – indywidualne zajęcia z uczniami posiadającymi opinię z poradni korekcyjno – kompensacyjnej
     lub zaświadczenie od nauczyciela o trudności w nauce
         Moduł II – pozalekcyjne warsztaty grupowe
         Moduł III – kółka zainteresowań
        Moduł IV – Piękna mowa – zajęcia logopedyczne i psychoedukacyjne
 
Uczniowie otrzymali wyprawki składające się z : plecaka i artykułów piśmienniczych.
W ramach koła młodych przyrodników zorganizowano uczestnikom edukacyjne wycieczki krajoznawcze :

              dla uczniów ze SP w Maciejowej do Bóbrki-Trzcinicy
              dla uczniów ze SP w Nowej Wsi do Zakopanego
              dla uczniów ze SP w Łabowej do Krakowa
              dla uczniów ze SP w Czaczowie do Ojcowa
 

 
 

 Natomiast uczniowie ze wszystkich szkół w ramach koła teatralnego obyli wycieczkę do teatru na spektakl, brali udział w lekcji teatralnej, zwiedzali teatr oraz zapoznali się z pracą aktora. Ogromną frajdą dla uczestników klas starszych i młodszych był dwu dniowy wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik, ta wycieczka zorganizowana była w ramach koła informatycznego i matematycznego. Dzieci przeżyły niezwykłą przygodę w najnowocześniejszym interaktywnym muzeum nauki, uczestniczyły w nietypowych dla nich zajęciach edukacyjnych.


  W ramach dwuletniego okresu realizacji (od stycznia 2011 roku do grudnia 2012 roku) projektu „Młodzi Górą” głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych 528 uczniów  i uczennic, uczęszczających do czterech szkół podstawowych z terenu Gminy Łabowa. Rozszerzona została oferta edukacyjna w szkołach objętych projektem oraz poprawiono wyniki nauczania, a w konsekwencji wyniki uczniów nim objętych.  
Wsparciem w szczególności zostali objęci uczniowie osiągający słabe wyniki w nauce, w tym uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, opinię nauczyciela o  trudnościach w nauce. Dla tej grupy uczniów zorganizowano zajęcia indywidualne.
W ramach modułu I  przeprowadzono 2520 godzin, brało w nich udział :
·        Nabór I (od marca do czerwca 2011) - 33 uczestników,
·        Nabór II (od września 2011 do czerwca 2012)- 33 uczestników,
·        Nabór III (od września 2012 do grudnia 2012)- 42 uczestników.
Dla uczniów uzdolnionych i uczniów zainteresowanych dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych zorganizowano zajęcia w formie pozalekcyjnych warsztatów grupowych (moduł II), oraz zajęcia w ramach kół zainteresowań (moduł III).
W ramach modułu II przeprowadzono 4752 godziny zajęć lekcyjnych, utworzone były  33 grupy w każdym naborze (grupa liczyła 8 osób). Moduł II składał się z dwóch podgrup :
·        Podgrupa I – 18 grup dla uczniów ze średnią ocen poniżej 4,0
·        Podgrupa II – 15 grup dla uczniów ze średnią ocen powyżej 4,0
     Pozalekcyjne warsztaty grupowe składały się z następujących zajęć:
·        Warsztaty z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w tym ICT,
·        Warsztaty z przedmiotów humanistycznych w tym języki obce.
 
W module III przeprowadzono 4032 godziny zajęć. Tematyka kół była różnorodna :
·   koło młodych przyrodników  
·   koło matematyczne
·   kółko informatyczne
·   kółko językowe (język angielski; język niemiecki ) 
·   zajęcia rekreacyjno-sportowe 
·   kółko teatralne
·   kółko ortograficzne.
Uruchomiono 56 kół po dwa koła z każdej dziedziny w szkole.  Aby koła mogły sprawnie funkcjonować zakupiono do każdej szkoły: 
·        tablice interaktywne z rzutnikiem multimedialnym ( 1 tablica na szkołę )
·        laptopy wraz z oprogramowaniem (15 stanowisk na szkołę)
·        radiomagnetofony
·        sprzęt sportowy (rowery spinningowe, treningowe, steppery, trenażery wioślarskie, stepy)
·        materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć matematyczno – przyrodniczych, przedmiotów humanistycznych w tym języków obcych.
W celu uatrakcyjnienia zajęć w ramach koła młodych przyrodników zorganizowano w okresie realizacji projektu 16 wycieczek autokarowych. Uczniowie zwiedzili: Ojców, Chorzów, Zakopane, Bochnie, Bóbrke – Trzcinice, Kraków. Wyjazdy edukacyjne zorganizowano również dla kół :
·        informatycznych
·        matematycznych 
·        teatralnych
Uczniowie z kół informatycznych i matematycznych udali się na dwudniową wycieczkę do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik, natomiast uczniowie z kół teatralnych odbyli wycieczkę do teatru na spektakl do Krakowa.  
Łącznie zorganizowano 12 wyjazdów edukacyjnych.
Koszty organizacji wycieczek całkowicie pokryte były z budżetu projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Wsparciem w ramach modułu IV (Piękna mowa – zajęcia logopedyczne i psychoedukacyjne) objętych zostało:
·        zajęcia logopedyczne – 40 uczniów
·        zajęcia psychoedukacyjne – 12 uczniów 
Przeprowadzono 2320 godzin lekcyjnych z zajęć logopedycznych, 192 godziny zajęć indywidualnych z psychologiem i 80 godzin zajęć grupowych z psychologiem.
 
Główny cel  zrealizowanego projektu „Młodzi Górą” został osiągnięty poprzez stworzenie 640 osobowej grupy docelowej uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenu gminy Łabowa u których wyrównywano szanse edukacyjne. W tym celu uczniowie i uczennice po procedurze rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w poszczególnych modułach wdrażanych w każdej szkole, aby pomóc im w nadrabianiu braków w nauce, opanowania kluczowych umiejętności do poprawy wyników w nauce.
 
Cele szczegółowe osiągnięto poprzez:
 
- zwiększenie u min.70% uczestników projektu motywacji do nauki oraz wiary we własne możliwości - w tym celu prowadzono zajęcia indywidualne.
W ramach zajęć rozwijano motywację do nauki i zdobywania wiedzy, kształtowano konstruktywne postawy do niepowodzeń szkolnych, zdobywaniu pewności siebie, poznawaniu własnych możliwości i sposobach „uczenia się”, wyrównywano braki w wiedzy i umiejętnościach, programy zajęć dostosowane były do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.
 
- uatrakcyjnienie procesu kształcenia w 4 szkołach podstawowych poprzez stosowanie nowoczesnych form i metod pracy w tym technologii informatycznych
 
Pozalekcyjne warsztaty grupowe przybrały formę aktywnych spotkań odpowiadających poziomem wiedzy uczniów. Zajęcia te zagospodarowywały w wartościowy sposób wolny czas, wspomagały rozwój edukacyjny dzieci z obszarów wiejskich, pokonywały bariery związane z sytuacją materialną rodzin wiejskich.
Koła zainteresowań miały na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
Wyzwalanie w uczestnikach zdolności kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności, wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swego miejsca w grupie.
Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem internetu oraz nowoczesnych form i metod pracy. Uczniowie m.in. uczestniczyli w zajęciach z ICT.
Nowoczesne metody i formy prowadzenia zajęć jakimi były wyjazdy edukacyjne nie tylko pogłębiły wiedzę i kompetencje kluczowe uczniów, ale także poszerzyły horyzonty myślowe młodego człowieka, uatrakcyjniły proces nauczania. Wyjazdy te poza miejsce swojego zamieszkania ukształtowały w uczniach samodzielność, podniosły orientację w przestrzeni geograficznej, świadomość przynależności lokalnej. Dzięki realizacji powyższych wyjazdów uczniowie przezwyciężyli barierę finansową i odległościową, która oddziela ich od środowisk miejskich. Zwiększyły motywację do dalszego zdobywania wiedzy i tym samym lepszych wyników w nauce.
 - poprawa wymowy u dzieci w klasach od I do VI z zaburzeniami logopedycznymi.
Terapia logopedyczna obejmowała ćwiczenia korekcyjne wad wymowy, ćwiczenia wspomagające: ortofoniczne, stymulujące rozwój słuchu fonematycznego, logo rytmika, rozwijanie słownictwa, koordynacji wzrokowo – słuchowo - ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka, wyrabianie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, wskazywanie różnic między gwarą a językiem literackim.
Proponowany program terapii logopedycznej w czasie realizacji projektu w efekcie systematycznego stosowania doprowadził do usprawnienia nieprawidłowości rozwoju językowego u uczniów objętych wsparciem.
 
- zajęcia psychoedukacyjne
Uczęszczając na indywidualne zajęcia psychoedukacyjne dzieci miały możliwość nabywania umiejętności interpersonalnych potrzebnych do nawiązywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi: rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć, radzenia sobie z przykrymi emocjami, komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów, niwelowania stresu, twórczego myślenia oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości co przyczyniło się do realizacji celu szczególnego projektu. Zaś praca w grupie ukierunkowana była na kształtowanie pozytywnego stosunku do samego siebie i grupy rówieśniczej poprzez przezwyciężanie lęku w relacjach z innymi osobami.
   
Zrealizowany główny cel i cele szczegółowe projektu zgodne są ze Szczegółowym opisem priorytetów PO KL na lata 2007-2013, gdzie istotnym elementem polityki wyrównywania szans edukacyjnych jest wzmocnienie działań instytucji oświatowych ukierunkowane na pomoc uczniom, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne, społeczne czy kulturowe  nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty.
Zrealizowany program rozwojowy projektu „Młodzi Górą” przyczynił się do podniesienia u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji o ważnym znaczeniu dla kontynuowania dalszej edukacji, oraz podniósł jakość nauczania w szkołach, poprawił wyniki w nauce uczniów uczestniczących w projekcie. Dzięki temu zwiększyły się szanse uczniów z terenu gminy Łabowa na zdobycie odpowiedniego wykształcenia adekwatnego do panujących potrzeb na rynku pracy.
 
Projekt „Młodzi górą” w liczbach
Projekt współfinansowany był z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty.
 
 • 1 590 815,04 złotych zostało przeznaczonych na realizację projektu (w całości z funduszy Unii Europejskiej)
 • 146 396 złotych warte są pracownie komputerowe z oprogramowaniem oraz   tablice interaktywne i rzutniki multimedialne które w ramach projektu trafiły do każdej z czterech szkół uczestniczących w działaniach,
 • 46 559 złotych łącznie warte były wyprawki uczniowskie, jakie otrzymali wszyscy uczestnicy projektu (2 zeszyty, piórnik, plecak, artykuły piśmiennicze)
 • 22 417 złotych przeznaczono na pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno-przyrodniczych   (pomoce zostały w szkołach)
 • 16 296 złotych kosztowały pomoce dydaktyczne do zajęć z przedmiotów humanistycznych odbywających się w ramach projektu
 • 13 428 złotych kosztował sprzęt sportowy dla szkół
 • 13 896 godzin przeprowadzono wszystkich zajęć 
 • 640 uczniów w tym 6 niepełnosprawnych ukończyło udział w projekcie przy początkowym założeniu ukończenia przez 423 BO.
 •  2 000 broszur informacyjnych trafiło do potencjalnych uczestników projektu
 • 80 plakatów na temat projektu zostało wydrukowanych i rozdystrybuowanychna terenie gminy
 • 4 szkoły podstawowe wzięły udział w projekcie
 • 0 zł wynosił wkład własny, jaki gmina Łabowa musiała dołożyć do realizacji projektu