Uwierz w siebie


W ramach projektu 17 Beneficjentów Ostatecznych  w  od 15 – 30 lipca 2010r   aktywnie uczestniczyło w  zajęciach  z doradcą zawodowym oraz w  treningu kompetencji społecznych.

Od września   realizowane są  działania z zakresu aktywizacji edukacyjnej. Uczestnicy projektu podnoszą  swoje kwalifikacje zawodowe umożliwiające  zdobycie zatrudnienia.  W tym celu zostały zorganizowane kursy z zakresu :
1.      przedstawiciel handlowy z prawem jazdy  kat. B;
2.      monter instalacji wod.kan oraz c.o. ;
3.      pracownik remontowo-budowlany w specjalności: technolog robót wykończenia wnętrz;            
4.      kucharz małej gastronomi;
5.      sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, obsługą komputera ;
6.      stylizacja paznokci. 
 
 


 

W marcu br. zakończył się   drugi nabór uczestników do projektu „ Uwierz w siebie”.
Utworzona została 19 osobowa grupa docelowa, która zostanie objęta wsparciem.
Beneficjenci Ostateczni  rozpoczęli 26 kwietnia 2011r. zajęcia w ramach zadania aktywna integracja .Będą uczestniczyć   w warsztatach z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej oraz edukacyjnej.


 


 

W dniu 2 czerwca 2011r. Wójt Gminy Łabowa  Pan Marek Janczak na spotkaniu z Beneficjentami Ostatecznymi wręczył zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu :
 
- aktywizacji zawodowej- doradztwa zawodowego mającego na celu pomóc uczestnikom projektu w efektywnym poszukiwaniu pracy, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, wiedzy o rynku pracy i poruszania po nim, wykształcić umiejętności potrzebne do jej znalezienia, utrzymania pracy, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole;
 
- aktywizacji społecznej – zajęcia z psychologiem mającego na celu pomóc uczestnikom projektu w zwiększeniu zaufania we własne siły, rozbudzenie gotowości do zmian w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, radzeniu sobie w ze stresem oraz w trudnych sytuacjach życiowych, zwiększeniu zdolności interpersonalnych, komunikacyjnych, umiejętności asertywnych – obrona swoich praw.
 
Od 6 czerwca w ramach projektu rozpoczęły się kursy   z zakresu aktywizacji edukacyjnej : 
 
1.      Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 
2.      Magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera
3.      Florystyka z obsługą kasy fiskalnej
4.       Palacz kotłów centralnego ogrzewania 
5.      Krawcowa ;szycie firan, zasłon, dekoracja okien 
6.      Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz system HACCP 
7.      Kucharz małej gastronomii
 


 Od 6 czerwca 2011r do 5 września 2011r w ramach projektu „Uwierz w siebie” prowadzone były działania z zakresu aktywizacji edukacyjnej polegające na organizacji szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych.

Zajęcia szkoleniowe  prowadziło  STOWARZSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW LOKALNYCH „ STOPIL” z  Nowego Sącza.                                       
Zrealizowane zostały szkolenia z zakresu:
§         Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - dla 6 osób
 
 
 
 
 
§         Magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera – dla 4 osób
 
 
§         Florystyka z obsługą kasy fiskalnej - dla 1 osoby
 
 
 
 
 
§         Palacz kotłów centralnego ogrzewania - dla 2 osób
§         Krawcowa ;szycie firan, zasłon, dekoracja okien - dla 2 osób
 
 
 
 
 
 
§         Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz system HACCP – dla 1 osoby
 
 
 
 
§         Kucharz małej gastronomii – dla 3 osób
 
 
 
 
Zdobyte kwalifikacje przez uczestników projektu mają na celu pomóc  im w poszukiwaniu pracy.
 
Na spotkaniu, w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, w dniu 19 września 2011r zostały   oficjalnie wręczone Beneficjentom Ostatecznym certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.
 
 

 


W ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej projektu Uwierz w siebie, wybrana  w 2011roku, druga   19 osobowa grupa docelowa pomyślnie ukończyła udział w zaplanowanych dla niej kursach i szkoleniach.

Wsparciem objęto zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Projekt ma bowiem na celu dostosować ich kwalifikacje do realiów gospodarczych i lokalnego rynku pracy.

Uczestnicy projektu aktywnie brali udział w zaplanowanych zajęciach:

 • Warsztatach z doradcą zawodowym
 • Warsztatach z psychologiem
 • Kursach zawodowych.

Ponadto 15 osób z grupy docelowej skorzystało z dodatkowego wsparcia w formie zajęć  z asystentem rodziny i udziału w warsztatach  integracyjno-motywujących.

 6 lutego 2012r  rozpoczął się trzeci   nabór uczestników projektu. Pełną parą ruszają do pracy pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy, którzy będący przeprowadzać wywiady społeczne i diagnozować potrzeby by  wyłonić   grupę potencjalnych uczestników.

Zapraszamy mieszkańców z terenu gminy Łabowa, należących do grupy bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe lub niedostosowane do aktualnego rynku pracy,  do zgłaszania swojego akcesu w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 06 lutego do 05 marca bieżącego roku w Urzędzie Gminy Łabowa

pokój nr 15 i nr 18. Telefon kontaktowy: (018) 41-41-925 lub 47-11-285.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – promocyjne

w dniu 01 marca 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, sala posiedzeń.


 

Rekrutowana 17 osobowa grupa uczestników projektu brała udział warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem. Na spotkaniu promocyjno-informacyjnym w miesiącu maju podsumowano zrealizowaną część zadania Aktywna integracja. Uczestnikom projektu wręczono certyfikaty i zaświadczenia za udział w warsztatach  z  zakresu aktywizacji społecznej  i zawodowej.

 

   


Uczestnicy projektu aktywnie uczestniczą w zajęciach z zakresu Aktywizacji edukacyjnej.

W bieżącym roku zorganizowano dla nich kursy z zakresu:

 1. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy  kat. B  - dla 8 osób
 2. Monter instalacji wod.kan. i co – dla 2 osób
 3. Florystyka z obsługą kasy fiskalnej – dla 4 osób
 4. Spawacz gazowy   – dla 1 osoby
 5. Obsługa klienta, telemarketing – 1 osoba
 6. Pracownik remontowo-budowlany w specjalności -Technolog robót wykończenia wnętrz – 1 osoba.


 

Wyłoniona w marcu 2012r. trzecia siedemnastoosobowa grupa docelowa uczestników projektu „Uwierz w siebie” w listopadzie zakończyła uczestnictwo w projekcie.
Grupa skorzystała ze wsparcia przewidzianego w założeniach projektu.
Uczestnicy projektu brali aktywny udział w:
 • warsztatach z doradcą zawodowym
 • warsztatach z psychologiem
 • Kursach zawodowych.
Tak przebiegała nauka na kursach zawodowych:
 
Na listopadowym spotkaniu  w ramach kampanii promocyjnej projektu uczestnicy otrzymali materiały promocyjne – aktówki wraz z przyborami pisarskimi. Materiały były opatrzone logotypami projektu i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wójt Gminy Pan Marek Janczak uroczyście wręczył uczestnikom projektu uzyskane certyfikaty i zaświadczenia z ukończenia szkoleń i kursów.

 

 


 31 grudnia 2012r. zakończono realizację projektu „UWIERZ W SIEBIE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ośrodek Pomocy Społecznej projekt realizował  od 1 maja 2010r., skierowany był on do mieszkańców Gminy Łabowa, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte zjawiskiem wykluczenia albo są nim zagrożone i jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej.
 
Cele i założenia projektu zostały zrealizowane poprzez następujące zadania:
 
1. Zawarto 53 kontrakty socjalne z uczestnikami projektu:
·        rok 2010 – 17 kontraktów
·        rok 2011 – 19 kontraktów
·        rok 2012 – 17 kontraktów
 
Pracownicy Ośrodka poprzez przeprowadzone wywiady społeczne i przeprowadzoną diagnozę typowali   uczestników projektu, sporządzali decyzje, czuwali nad prawidłowym przebiegiem i realizacją kontraktów.
Uczestnicy projektu otrzymywali co miesięczne wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, które były wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
 
2. Wobec każdego uczestnika projektu zastosowano:
·        trzy instrumenty aktywnej integracji;
·        praca socjalna;
·        wsparcie finansowe.
 
3. Aktywna integracja została przeprowadzona poprzez zastosowanie instrumentów w postaci:
·        aktywizacji społecznej
·        aktywizacji zawodowej
·        aktywizacji edukacyjnej.
 
W ramach aktywizacji społecznej przeprowadzono :    
·        24 godziny warsztatów grupowych
·        106 godzin zajęć indywidualnych z psychologiem.
Warsztaty miały na celu   pomoc uczestnikom projektu w zwiększeniu zaufania we własne siły, rozbudzenie gotowości do zmian w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, radzeniu sobie   ze stresem oraz w trudnych sytuacjach życiowych, zwiększeniu zdolności interpersonalnych, komunikacyjnych, umiejętności asertywnych – obrona swoich praw.
 
W ramach  aktywizacji zawodowejprzeprowadzono :
·        24 godziny warsztatów grupowych
·        53 godziny zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym.
Warsztaty zdoradztwa zawodowego miały na celu pomoc uczestnikom  w efektywnym poszukiwaniu pracy, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, wiedzy o rynku pracy i poruszania po nim, wykształcić umiejętności potrzebne do jej znalezienia, utrzymania pracy, rozwiązywania konfliktów, pracy  w zespole.
 
W ramach aktywizacji edukacyjnej skierowano uczestników projektu, na  kursy/szkolenia zawodowe.     W okresie trwania projektu 53 jego uczestników ukończyło   kursy /szkolenia z zakresu:
    1.      przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – 20 osób (K,M)
·        rok 2010 – 6 osób
·        rok 2011 –  6 osób
·        rok 2012 – 8 osób
 1. spawacz gazowy   – 1 osoba (M)
- kurs podstawowy spawanie blach
      - kurs podstawowy spawanie rur
  • rok 2012 – 1 osoba
 1. monter instalacji wod. kan. oraz centralnego ogrzewania - 4 osoby (M)
  • rok 2010 – 2 osoby
  • rok 2012 – 2 osoby  
 1. pracownik remontowo-budowlany w specjalności technolog robót wykończenia wnętrz -                            2 osoby (K,M)
  • rok 2010 – 1 osoba
  • rok 2012 – 1 osoba
 2. magazynier z obsługą wózków widłowych oraz obsługą komputera - 4 osoby (K,M)
  • rok 2011 – 4 osoby
 3. palacz kotłów centralnego ogrzewania -2 osoby(M)
  • rok 2011 – 2 osoby
 4. kucharz małej gastronomi -   5 osoby(K, M)
  • rok 2010 – 2 osoby
  • rok 2011 – 3 osoby
 5. florystyka z obsługą kasy fiskalnej- 5 osób (K)
  • rok 2011 – 1 osoba
  • rok 2012 – 4 osoby
 6. krawcowa / w zakresie: szycie firan, zasłon, pokrowców, dekoracja okien / - 2 osoby(K)
  • rok 2011 – 2 osoby
 7. nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, obsługą komputera - 4 osoby(K)
  • rok 2010 – 4 osoby
 8. praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz system HACCP- 1 osoba (K)
  • rok 2011 – 1 osoba
 9. stylizacja paznokci – 2 osoby(K)
  • rok 2010 – 2 osoby
 10. obsługa klienta, telemarketing- 1 osoba(K)
  • rok 2012 – 1 osoba
 
Uczestnictwo w kursach i szkoleniach miało na celu umożliwienie uczestnikom projektu naukę konkretnego zawodu, zdobycie, podwyższenie kwalifikacji.
 
4.      W 2011r. 15 osób z dziewiętnastoosobowej grupy uczestników projektu skorzystało z dodatkowego wsparcia w ramach projektu :
·        Wsparcie asystenta rodziny - pomocnik, mediator-doradca dla rodzin
 
Udzielono indywidualnej pomocy dla rodzin uczestników projektu m.in. w zakresie: rozwoju kompetencji członków rodziny, osiągania wyznaczonych przez nich celów, wzbudzenie wiary w swoje możliwości, motywacji do działań uznanych za niemożliwe, podnoszenia samooceny, gospodarowanie budżetem rodzinnym, trening kompetencji wychowawczych, dbanie o własny rozwój.
 
·        Udział w warsztatach integracyjno-motywujących
 
Udział w warsztatach miał na celu integracje uczestników projektu, dodatkowo dla uczestników warsztatów zorganizowano trening asertywności.
 
 W rezultacie:
·        53 uczestników zakończyło udział w projekcie
·        uczestnicy projektu pozyskali:
- wiarę we własne siły, zwiększyła się motywacja i wiara  w skuteczność poszukiwania pracy, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, zmniejszenie lęku przed kontaktami z potencjalnymi pracodawcami,
- zdobycie umiejętności autoprezentacji, asertywnego zachowania, zdolności motywacyjne – wzrost zaangażowania w naukę i pracę, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy,
            - umiejętności praktyczne – sporządzanie dokumentów
            aplikacyjnych.