Zawodowa Przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Łabowa

REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

p.n. „Zawodowa przyszłość”

w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W FORMIE

INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ Z UCZNIAMI
I WARSZTATÓW GRUPOWYCH

dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łabowej
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej

 

CEL PROJEKTU:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej

DO KOGO JEST ADRESOWANY PROJEKT?

W ramach projektu zakłada się objęcie programem zajęciowym 200 gimnazjalistów zamieszkujących wiejską gminę Łabowa

TEMATYKA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU:

  • Indywidualne zajęcia z uczniami posiadającymi opinię z zaleceniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych indywidualnych.
  • Warsztaty grupowe w ramach których zostaną zrealizowane zajęcia:
   1. technik uczenia
   2. warsztaty z zakresu matematyczno przyrodnicze, ICT
   3. warsztaty z przedsiębiorczości
   4. humanistyczne w tym języki obce
  • W projekcie przewidziano otwarcie Łabowskiego Ośrodka Kariery;

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - WYPRAWKI UCZNIOWSKIE SPOTKANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE:

I spotkanie - 16 września 2009 r., II spotkanie - wrzesień 2010 r., III spotkanie – wrzesień 2011 r.
Miejsce spotkania: ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W ŁABOWEJ
PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁABOWEJ
33-336 Łabowa 22

OKRES REKRUTACJI DO PROJEKTU
07.09.2009r. – 14.09.2009r. oraz 06.09.2010r.-17.09.2010r.

BIURO PROJEKTU:
Gmina Łabowa
33-336 Łabowa 38
tel. (0-18) 4711227, fax. (0-18) 4711266
e-mail:
sekretarz@labowa.pl

/Wszelkie informacje udzielane są w biurze projektu/

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

       W dniu 21.12.2009 r. 96 uczniom biorącym udział w zajeciach warsztatowych w ramach projektu "Zawodowa Przyszłość"  Wójt Gminy wręczył wyprawki uczniowskie

 

W dniu 08.03.2010 r. w ramach - Projektu „Zawodowa przyszłość" i działającego Łabowskiego Ośrodka Kariery, odbyło się spotkanie Uczniów klas III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej z doradcą zawodowym i zaproszonymi licealistami  z IX Liceum Ogólnokształcącego   im. Sybiraków.

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II mieli możliwość zapoznania się z obowiązującymi kryteriami rekrutacji  do tej szkoły, oraz panującymi tam zasadami i wymogami.  Zaproszeni Licealiści odpowiadali na zadawane przez uczniów pytania, które dotyczyły głównie tematu „życia wojskowego na obozach”,  przebiegu takich zajęć, a także  przygotowań  do egzaminu maturalnego, atmosfery panującej w tej szkole. Spotkanie przebiegło w bardzo pozytywnej atmosferze.

 

 

     Została zakończona pierwsza edycja  zajęć z gimnazjalistami w  ramach projektu „ Zawodowa przyszłość ”  Zadanie 2 -realizacja programu rozwojowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.
   Zajęcia były prowadzone od października 2009r do czerwca 2010r w   formie zajęć indywidualnych i warsztatów grupowych.
   Miały one na celu poprawę wyników w nauce oraz opanowanie umiejętności kluczowych do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich.
   Doradca zawodowy z Łabowskiego Ośrodka Kariery  pomagał   gimnazjalistom klas trzecich  w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
   Kolejny nabór uczestników projektu odbędzie się na początku nowego roku szkolnego 2010/2011.

 


 

Od września 2010 roku wznowione zostały zajęcia z uczestnikami projektu z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej w ramach zadania Realizacja Programu Rozwoju. Uczniowie biorą udział w zajęciach indywidualnych, warsztatach z techniki uczenia się, matematyczno- przyrodniczych, w tym ICT, przedsiębiorczości oraz warsztatach humanistycznych w tym języki obce. Wznowiona została także działalność Łabowskiego Ośrodka Kariery. Beneficjenci Ostateczni - gimnazjaliści będą uczestniczyli w zajęciach do 17 czerwca 2011roku.
W ramach - Projektu „Zawodowa przyszłość" i działającego Łabowskiego Ośrodka Kariery, doradca zawodowy wraz z nauczycielami zorganizował wyjazd uczniów klas III Gimnazjum im. Jana Pawła II do Zespołu Szkół w Nawojowej.
Uczniowie Gimnazjum mieli możliwość zapoznania się z proponowanymi kierunkami kształcenia w tej szkole, obowiązującymi kryteriami rekrutacji , oraz panującymi tam zasadami  i wymogami.  Nauczyciele w/w zespołu szkół przedstawili Gimnazjalistom szczegóły dotyczące kierunku danego kształcenia, uczniowie mieli możliwość sami bezpośrednio obserwować przebieg danych zajęć lekcyjnych, zobaczyć wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni warsztatowych, oraz wymienić swoje spostrzeżenia z uczniami tej szkoły. Spotkanie przebiegało w pozytywnej atmosferze.
 
 
 
 
Podczas zajęć indywidualnych gimnazjaliści wypełniali testy zainteresowań zawodowych, rozmawiali na temat osiągnięć i wyników w nauce co przekładało się na możliwość dalszego kształcenia. Rozmowa indywidualna była pomocna przy wyborze ścieżki dalszego kształcenia, głównie dla uczniów klas trzecich z tytułu że to przed nimi jest najbliższy wybór szkoły średniej. 
Dyżur doradcy zawodowego to czas, który można było poświęcić na rozmowy w większym gronie uczniów zarówno z klas trzecich jak i drugich i pierwszych.
Dyżur służył:
1. dodatkowym zajęciom grupowym - na temat sytuacji na rynku pracy, a wyborem zawodu przez młodych ludzi, oraz prezentacjom filmów edukacyjno-informacyjnych np. "poczucie własnej wartości", "rozmowa kwalifikacyjna";
2. organizowaniu spotkań z przedstawicielami szkół średnich z terenu powiatu - promocja szkół;
3. organizowaniu wyjazdów do szkół średnich w celu zapoznania się z ofertą kształcenia;
4. spotkaniom z rodzicami, oraz uczniami o wybranej porze, bo część dyżuru była organizowana w biurze projektu, gdzie każdy mógł skorzystać z proponowanej usługi doradztwa.
 
 
 
 
Została zakończona  ostatnia edycja  zajęć z gimnazjalistami w  ramach projektu
 „ Zawodowa przyszłość ”  Zadanie 2 -realizacja programu rozwojowego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.
   Zajęcia były prowadzone od października 2010r do czerwca 2011r w   formie zajęć indywidualnych i warsztatów grupowych.
 
Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 200 osobowej grupy utworzonej z Łabowskiego Gimnazjum. Gimnazjaliści uczestniczący w projekcie objęci byli dodatkową, fachową pomocą pedagogiczną i psychologiczną, która przyczyniła się do poprawy wyników nauczania a w konsekwencji do poprawy wyników egzaminacyjnych do szkół średnich. Cel projektu osiągnięto poprzez zwiększenie u uczniów motywacji do nauki, wiary we własne możliwości, uatrakcyjnienie procesu kształcenia dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych oraz doradztwa edukacyjno- zawodowego.
W ramach projektu przeprowadzono 1632 godziny zajęć indywidualnych, 228 godzin warsztatów z technik uczenia się, 456 godzin warsztatów matematyczno- przyrodniczych w tym ICT, 456 godzin warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, 228 godzin warsztatów humanistycznych w tym języki obce.
W dniu 28 września 2011 roku odbyło się  spotkanie podsumowujące z uczniami objętymi programem wsparcia.