Przejdź do stopki

Wersja PL

TreśćGmina Łabowa


Obec Jarabina

Gmina Łabowa

Realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamianna i Jarabina”

Partnerzy:
Partner Wiodący – Gmina Łabowa (Polska)
Partner Projektu – Gmina Jarabina (Republika Słowacka)

Cel projektu: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska naturalnego w regionie przygranicznym.

Okres realizacji projektu: 01.07.2009r do 31.07.2011r

Wartość całkowita projektu: 1 870 952,98 EURO

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  85%

 

Główne komponenty projektu:


ETAP I - Prace przygotowawcze

okres realizacji 07.2009r. – 12.2009r.

Działania:

 1. Opracowanie projektu realizacji budowy infrastruktury kanalizacyjnej - SK
 2. Realizacja przetargu publicznego na wykonawcę budowy – PL

             W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych t.j. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "WOLIMEX" Eugeniusz Wojak,  ul.Tarnowska 33, 34-600 Limanowa. Wykonawca w dniu 17 marca 2010 roku przejął plac budowy i przystąpił do realizacji kontraktu.

W dniu 2 września 2009 r. Wójt Gminy Łabowa Pan marek Janczak oraz Starosta Wsi Jarabina Pan Mikulas Kana podpisali Umowę partnerską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 na realizacje projektu pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamianna i Jarabina”.

Partnerem Wiodącym jest Gmina Łabowa

Partnerem Projektu jest Wieś Jarabina

 

Wiosną 2010 r. prowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tj. firmę WOLIMEX z Limanowej , która wykona zadanie za kwotę: 2.676.106,60 zł.

 

ETAP II – Realizacja prac budowlanych

okres realizacji 01.2010r. – 05.2011r.

Działania:

 1. Wybudowanie:
  II etapu kanalizacji (odcinki AB,AC,AC-1,AD)- Jarabina (SK)
  III etapu kanalizacji (odcinki AB-1,AB-1-2,AB-1-2-1) – Jarabina (SK)
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Kamiannej (PL).

Wiosną 2010 r. firma WOLIMEX z Limanowej rozpoczęła prace w Kamiannej. Realizacja zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.

 

 

 

Wizyta Pana Marka Janczaka – Wójta Gminy Łabowa oraz Pana Krzysztofa Setlaka – Sekretarz Gminy Łabowa u partnerów Słowackich we Wsi Jarabina. Delegacje Polską przyjmował Pan Mikulas Kana – Starosta Wsi Jarabina oraz Pavol Misenko – koordynator projektu po stronie Słowackiej. W naradzie udział wzięli wykonawcy kanalizacji. Po wizytacji placu budowy stwierdzono, że prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

ETAP III – Zakończenie realizacji projektu

okres realizacji 06.2011r. - 07.2011r.

Działania:

 1. Odbiór i oddanie budowy do użytku:
  • Jarabina (SK)
  • Kamianna (PL)
 2. Opracowanie raportu końcowego i rozliczenie projektu (SK, PL).

 

Na koniec lipca 2011 r. oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja we wsi Kamianna została oddana do użytku.
·         Wykonano 7480mb. kanalizacji
·         Wybudowano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 50 m3/dobę.
·         Podłączono 79 budynków.
 
     
 
 

BIURO PROJEKTU:

 

Gmina Łabowa
Łabowa 38
33-336 Łabowa
Tel. (018) 4711227
Fax.(018)4711266

Koordynator: Krzysztof Setlak
e-mail: sekretarz@labowa.pl
Gmina Jarabina
065 31 Jarabina c.58
Tel./fax (052) 4284051
e-mail:obercjarabina@stonline.sk

Osoba kontaktowa: Pavol Mišenko
e-mail: palomisenko@gmail.com