Projekt Leader+

Pilotażowy Program Leader +

Z inicjatywy gmin Łabowa, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój oraz Rytro realizowany jest Pilotażowy Program Leader +. Ma on na celu zaktywizowanie środowisk lokalnych oraz ich zaangażowanie w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu koncentrować się będą na dwóch obszarach: wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz podnoszenie wzrost aktywności społecznej mieszkańców. Dla gmin objętych projektem są to najistotniejsze dziś wyzwania pozwalające na poprawę ich sytuacji, także w innych obszarach problemowych oraz mające wpływ na realizacje innych celów (np. podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez wykorzystanie walorów kulturowych regionu oraz pozyskanie środków na działania prorozwojowe).


Wdrażanie Programu odbywa się w dwóch schematach:

SCHEMAT I

Obecnie trwający Schemat I ma na celu stworzenie Lokalnych Grup Działania oraz dokonanie analizy możliwości rozwoju gminy i opracowanie na tej podstawie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzane są szkolenia, które umożliwiają zaangażowanie mieszkańców w tworzenie koncepcji rozwoju gminy. Stworzona przez nas strategia będzie realizowana w kolejnych etapach Programu Pilotażowego LEADER+.

SCHEMAT II

Głównym celem schematu II będzie promocja obszarów wiejskich, zgodnie ze strategią. Stworzone LGD będą wdrażać plany obejmujące wsparcie realizacji strategii. Środki pozyskane z Programu Leader+ będą bezpośrednio kierowane na realizację zintegrowanego planu budowania, a następnie realizacji strategii rozwoju wspólnot lokalnych gmin: Piwniczna-Zdrój, Rytro, Łabowa, Nawojowa. Idea projektu polega na skupieniu się na wybranych i najistotniejszych kwestiach oraz zaprogramowaniu działań pozwalających na osiągnięcie konkretnych i możliwych do osiągnięcia efektów, zarówno w perspektywie wieloletniej jak i najbliższych 2-3 lat. Zintegrowana strategia zakłada promowanie istniejących walorów gmin oraz tworzenie nowych.


Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"

Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot mieszkańców czterech wcześniej wspomnianych gmin Beskidu Sądeckiego.

Celem stowarzyszenia jest promocja kultury oraz walorów turystycznych Sądecczyzny, wspieranie rozwoju agroturystki i podnoszenia poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa i wspieranie produkcji proekologicznej. Ponad to istotna jest dla stowarzyszenia działalność wspierająca rozwój wspólnot lokalnych oraz rozwój gospodarczy Sądecczyzny (w tym rozwój przedsiębiorczości) i pomoc samorządom w ubieganiu się o fundusze zewnętrzne.


Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach realizacji projektu "Perły Beskidu Sądeckiego" opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, która wyznacza kierunki i cele działania na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego gmin: Łabowa, Nawojowa, Piwniczna Zdrój i Rytro.

Zaplanowane w tym dokumencie przedsięwzięcia służyć będą osiągnięciu wizji "Perły Beskidu Sądeckiego - atrakcyjne turystycznie i kulturowo miejsce zamieszkania, pracy i wypoczynku."

Najciekawsze projekty planowane w ramach ZSROW:

  • Odkrywamy perełki. Opracowanie monografii gmin i sołectw z obszaru Pereł Beskidu Sądeckiego,
  • Sakralny szlak. Inwentaryzacja zabytków sakralnych, oznakowanie dojazdu, wydanie przewodnika.
  • Dni Pereł Beskidu Sądeckiego.
  • Foldery i przewodniki tematyczne,
  • Dla turysty, dla gospodarza - cykl szkoleń,
  • Centra Informacji Turystycznej.