Przejdź do stopki

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wyłożeniu do konsultacji PZO 16.11.2023

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wyłożeniu do konsultacji PZO 16.11.2023

Treść

Szanowni Państwo!

W załączeniu przedstawiamy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ponownych konsultacji społecznych dla projektu PZO obszaru Natura 2000 Łabowa PLH120036, uprzejmie informuję, że z ww. projektem zarządzenia można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie: https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/plany-zadan-ochronnych, w zakładce „Co robimy” – „Natura 2000” – „Plany zadań ochronnych”.

Istnieje możliwość składania uwag i wniosków do projektów ww. dokumentów w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

Uwagi i wnioski mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.