Przejdź do stopki

Informacja dotycząca płatności raty podatku od środków transportowych oraz raty podatku od nieruchomości

Informacja dotycząca płatności raty podatku od środków transportowych oraz raty podatku od nieruchomości

Treść

Przypominamy, że w dniu 15 września 2023 roku upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych oraz III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami w wysokości 16,00 zł.