Przejdź do stopki

Nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadania z zakresu wyposażenia i utworzenia EKOPRACOWNI

Nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadania z zakresu wyposażenia i utworzenia EKOPRACOWNI

Treść

Informujemy o trwającym naborze wniosków w ramach Programu Regionalnego
Wsparcia Edukacji Ekologicznej na zadania z zakresu wyposażenia i utworzenia
EKOPRACOWNI w 2 obszarach tematycznych:
- ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój (ekopracownie
przyrodnicze)
- odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna (ekopracownie OZE).
Nabór wniosków skierowany jest do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z
art. 33 Kodeksu cywilnego stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzących
publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.
Dofinansowanie w ramach naboru ma postać dotacji o intensywności:
- do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi
teren parku narodowego
- do 90% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
- 50 000 zł na realizację ekopracowni przyrodniczej
- 75 000 zł na realizację ekopracowni dot. OZE.
Jeden beneficjent może złożyć jeden wniosek.
Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi 2 750 000 zł (1 100 000 zł na ekopracownie
przyrodnicze i 1 650 000 zł na pracownie dot. OZE). Spośród złożonych wniosków wybrane
zostaną po 2 najlepsze (1 na ekopracownię przyrodniczą i 1 na ekopracownię OZE) z każdego
powiatu województwa małopolskiego.
Okres kwalifikowalności kosztów wynosi od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. Minimalny
wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 5000 osób, w tym
minimum 500 osób to działania bezpośredniej edukacji.
Nabór wniosków trwa do 04.05.2023 r. Informacja o naborze oraz niezbędna dokumentacja
znajduje się na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl. Wersja edytowalna
wniosku dostępna jest po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta.