Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych.

Treść

Wójt Gminy Łabowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030”
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 485) Wójt Gminy Łabowa informuje o terminie konsultacji społecznych aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030”.
Wójt Gminy Łabowa przystąpił do opracowywania aktualizacji dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030. Gminny program rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie gminy w zaplanowane działania.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
- mieszkańcy gminy,
- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym, wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
- organy władzy publicznej;
- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie
od 10 sierpnia 2022 roku do 9 września 2022 roku
 
Więcej informacji w załącznikach