Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

Informacja dla mieszkańców Gminy Łabowa o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Łabowa za 2021 rok

Informacja dla mieszkańców Gminy Łabowa o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Łabowa za 2021 rok

Treść

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa Maria Stopka informuje, że w dniu 22 czerwca 2022r. ( środa) o godzinie 13 – tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa odbędzie się Sesja Rady Gminy, na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Łabowa za 2021 rok. Uprzejmie zapraszam do udziału w sesji.
  Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z późń. zm.) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy Łabowa za rok 2021 w terminie do 31 maja 2022 r.
 
  Wyżej wymieniony raport został złożony przez Wójta w Biurze Rady Gminy Łabowa w dniu 31 maja 2022r. i przekazy radnym drogą elektroniczną.
 
  Z tekstem raportu można zapoznać się na stronie internetowej www.labowa.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łabowa (w zakładce: strategie) oraz
w Biurze Obsługi Rady Gminy Łabowa w godzinach pracy urzędu.
 
  W dyskusji/debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabrać głos, składając do Przewodniczącego Rady Gminy Łabowa pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.   
 
  Zgłoszenie składa się według załączonego poniżej wzoru lub w dowolnej formie pisemnej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja,
 to jest najpóźniej 21 czerwca 2022r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa nr 38 lub sekretariacie Biura Rady Gminy.
 
   W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy, który chce zabrać głos w tej debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
 
  Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie nad raportem
o stanie gminy wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu przez Prowadzącego obrady według kolejności wpływu pisemnych zgłoszeń do Przewodniczącego Rady Gminy. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy Informacja niniejsza wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w BIP Urzędu Gminy Łabowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.labowa.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Łabowej 38. Formularz zgłoszenia można także pobrać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (wejście od strony placówki pocztowej).