Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

Komunikat Wójta Gminy Łabowa w sprawie deklaracji śmieciowych oraz do umów na odprowadzanie ścieków komunalnych

Komunikat Wójta Gminy Łabowa w sprawie deklaracji śmieciowych oraz do umów na odprowadzanie ścieków komunalnych

Treść

W związku z niezgłaszaniem przez mieszkańców gminy Łabowa zmian do deklaracji śmieciowych oraz do umów na odprowadzanie ścieków komunalnych (tylko osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu) uprzejmie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkującej na danej nieruchomości , w tym: narodziny dziecka, wyprowadzka, przeprowadzka itd. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie zmiany deklaracji został wydłużony do 6 miesięcy. Natomiast wszelkie zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości, z której są odprowadzane ścieki komunalne (tylko osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu) muszą niezwłocznie o tym fakcie powiadomić UG Łabowa w celu aneksowania umowy.
Urząd oczywiście przeprowadza stosowne kontrole. Jednak, aby mieszkańcy nie byli narażeni na konieczność regulowania zaległych opłat za odpady oraz ścieki, zalecamy bezzwłoczne dokonywanie zmiany deklaracji oraz aneksowania umowy pod kątem ilości osób zamieszkujących na nieruchomości. W szczególności przypominamy o ww. obowiązku rodzicom, którzy nadal nie zgłosili swoich dzieci.