Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

Oddychaj Czystym Powietrzem w Gminie Łabowa

Oddychaj Czystym Powietrzem w Gminie Łabowa

Treść

W gminie Łabowa trwają kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 
Kontrole przeprowadzane są rutynowo lub na wniosek z formularza „Ekointerwencja” przez upoważnionych i przeszkolonych pracowników Urzędu Gminy Łabowa. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela lub pełnoletniego domownika. Pracownicy Urzędu Gminy mogą wykonać zdjęcia jak i poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących zakupionego opału. Kontrolujący mogą również wykonać pomiar wilgotności drewna. W przypadku podejrzenia spalania odpadów, może zostać pobrana próbka popiołu do badań przez certyfikowane laboratorium celem potwierdzenia/wykluczenia spalania odpadów. Z każdej kontroli sporządzany zostaje protokół.   
 
Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gminy wynikającym z zapisów
 Programu Ochrony Powietrza
 
Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk jest art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
Zgodnie z art. 379 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu. Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach 6:00-22:00, bez wcześniejszego powiadomienia, ale tylko w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.
Warto zapamiętać te daty:
Najważniejsze informacje dotyczące wprowadzenia uchwały antysmogowej dla Małopolski :
·       Do końca 2022 r. należy wymienić wszystkie kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. To tzw. „kopciuchy” są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza
w Małopolsce. Kotły pozaklasowe emitują do atmosfery duże ilości pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu, które w efekcie wpływają negatywnie na nasze zdrowie.
·       Do końca 2026 r. uchwała antysmogowa narzuca wymianę kotłów klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303:5:2012.
·       Natomiast kotły, które spełniają wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303:5:2012 i były eksploatowane przed 1 lipca 2017 r., mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.
 
Również od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki, piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. dozwolone będzie tylko używanie kominków
i pieców spełniających normy emisyjne lub posiadających sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Kominki i piece, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie posiadają sprawności powyżej 80%  będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisje pyłu (np. elektrofiltr) do poziomu ekoprojektu. Uchwała wprowadza także wymagania dla jakości stosowanych paliw. Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz spalania mułów i flotów węglowych, te frakcje zawierają duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń. Nie wolno również spalać węgla oznaczonego jako ”miał” oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. Drewno powinno być sezonowane co najmniej dwa sezony.
 
Zadbaj o zdrowie najbliższych i skorzystaj z programów dotacyjnych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na  nowoczesne i ekologiczne kotły!
Program Czyste Powietrze
 
Głównym celem jest wymiana starych, nieefektywnych kotłów na kotły nowoczesne i ekologiczne spełniające najwyższe normy. W ramach programu, który rozpoczął się w 2018 r. i według planów potrwa do roku 2029, można również uzyskać dofinansowanie na prace związane z termomodernizacją budynku.
 
Więcej o programie dowiesz się w Urzędzie Gminy Łabowa pod nr tel. (18) 414 24 73 oraz  na stronie: