Przejdź do stopki

Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie są przyjmowane do 12 grudnia do godziny 17:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 6.

Przypomnienie dla przedsiębiorców o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Przypomnienie dla przedsiębiorców  o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Treść

Urząd Gminy Łabowa przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
 
Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
w wyniku której powstają odpady komunalne
. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.
Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.
W sytuacji, gdy nieruchomość składa się z  dwóch części, tj.  przeznaczoną na cele mieszkalne oraz działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym i wówczas są oni zobowiązani do uiszczania opłaty w Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
a także do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na części nieruchomości niezamieszkałej, (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W związku z powyższym przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku dostarczenia lub przesłania kopii ww. dokumentów do Urzędu Gminy w Łabowej.   
Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:
  • zostawiając je w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Łabowej,
  • przesłać na adres Urzędu Gminy w Łabowej, 33-336 Łabowa 38,
  • przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy:
gmina@labowa.pl.
Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:
  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm);
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm).
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.