Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko pracy:
- Referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego
w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków;
- Referent w Zespole Klienta Indywidualnego
w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków.
 
I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe (licencjat, inżynier lub magister);
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane;
1.3. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane;
1.4. Wymagane umiejętności zawodowe:
- znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustawy Prawo ochrony
środowiska;
- znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
- umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek
służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego
rzeczowego wykazu akt;
- umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym
prowadzenia rozmów telefonicznych);
1.5. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka
kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem
indywidualnym.
2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. doświadczenie w zakresie obsługi klienta indywidualnego, w tym obsługa finansowa
(preferowane instrumenty bezzwrotne);
2.2. doświadczenie w obsłudze administracyjnej i kancelaryjno-biurowej;
2.3. znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
2.4. prawo jazdy kategorii B.
 
II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą klientów indywidualnych poprzez
realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym m.in.:
a) kompleksowa obsługa wnioskodawców,
b) udzielanie informacji i pomocy w wypełnianiu formularzy wniosków oraz kompletowaniu
dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej,
c) ocena wniosków pod względem merytorycznym i finansowym,
d) prowadzenie rejestrów wniosków i umów.
 
III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie
podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej -
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
i) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (dostępne na stronie
podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na
stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
k) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.
 
IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie - w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter
w terminie:
 
I tura:
- do 01.10.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu);
 
II tura:
- do 15.10.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu).
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod
warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW do dnia:
I tura:
- do 01.10.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu);
 
II tura:
- do 15.10.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu).
Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko
pracy: KP.111.31.2021, Referent ZRK/ZKI – Kraków – Imię i Nazwisko”.
 
V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia
01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór obejmuje:
- test pisemny (merytoryczny) ze znajomości m.in. Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze, ustawy Prawo ochrony środowiska, Zasad finansowania zadań ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
instrukcji kancelaryjnej oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 
VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
- wynagrodzenie zasadnicze od 3800,00 zł plus dodatek stażowy;
możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
- w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport,
dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
- prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
- możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
- możliwość awansu (poziomy, pionowy);
- dostęp do szkoleń.
 
Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.
Tagi