Przejdź do stopki

Kontrola kompostowników

Kontrola kompostowników

Treść

Informujemy, że w najbliższym czasie upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łabowa, działając na postawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) przeprowadzą działania kontrolne nieruchomości, których właściciele zadeklarowali indywidualne kompostowanie bioodpadów.

Weryfikowane będzie posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów.

W trakcie kontroli, pracownicy za zgodą właściciela nieruchomości będą wykonywali dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich odpadów. Właściciel po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół.

W przypadku stwierdzenia braku kompostownika lub braku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, a także uniemożliwienia upoważnionej przez Wójta Gminy Łabowa osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów ze stanem faktycznym, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych przesłanek (art. 6k ust.4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

Prawo do ponownego zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wydanej decyzji (art. 6k ust. 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)