Zmiana terminu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa

§1.W zarządzeniu (nr poz. rej. 740/20) Wojewody Małopolskiego zdnia 10listopada 2020r. wsprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz.6984oraz z2021r. poz.591) wprowadza się następujące zmiany:1)§ 2otrzymuje brzmienie:„
§2.Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 23 maja 2021r.”
Tagi