Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego

Fundacja Collegium Progressus ma zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie pn. „Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ofertę projektu kierujemy do osób biernych zawodowo z grupy NEET w wieku 18-29 lat, zamieszkujących obszary wiejskie położone poza ZIT (Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi), do Rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem lub do osób z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu zakładamy objęcie wsparciem 25 osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego lub Miasta Nowego Sącza. Każdy Uczestnik będzie mógł skorzystać BEZPŁATNIE ze szkoleń i kursy zawodowych zapewniających stypendium szkoleniowe; a także z płatnych staży zawodowych trwających od 3 do 6 miesięcy. Ponadto przewiduje się identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestnika, pośrednictwo pracy, warsztaty grupowe, a także zwrot kosztów dojazdu oraz kosztów związanych z opieką nad dzieckiem/osobą zależną. Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia przez bierne zawodowo osoby, podniesienie ich kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego do października 2021 roku.
Szczegółowe informacje o projekcie wraz z Regulaminem Projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.fundacja-cp.pl, pod numerem telefonu: 884-339-740, w Biurze Projektu: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz, a także pod adresem e-mail: fundacja-cp@wp.pl
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału!
Z poważaniem
(-) Piotr Oracz
Koordynator projektu
Tagi

GALERIA