Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łabowa Uchwały Nr XVIII/115/2019  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa.
Treść uchwały zamieszczono wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej - BIP Urzędu Gminy Łabowa: https://bip.malopolska.pl/uglabowa,a,1707605,uchwala-nr-xviii1152019-z-dnia-30122019r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwar.html
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium. Wnioski należy składać pisemnie
w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa
, 33-336 Łabowa, Łabowa 38, drogą pocztową lub elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@labowa.pl, w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Łabowa. 
Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie: 1) pisemnej na adres: Urząd Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa, Łabowa 38, 2) ustnie do protokołu, 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@labowa.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łabowa. Dla ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Łabowa jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów , 2) administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Łabowa, z siedzibą 33-336 Łabowa 38 tel. (18) 414 24 50, email: gmina@labowa.pl, 3) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosków bez rozpoznania, 4) składający wnioski ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 5) składających wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9, 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), 7) składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wnioski, 8) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Łabowa: e-mail: iod@labowa.pl.
      Wójt Gminy Łabowa
(-) Marta Słaby
 
 
Tagi