Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Łabowa

Zarządzenie nr 191/2020 Wójta Gminy Łabowa z dnia 9 listopada 2020 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Łabowa
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. W związku ze śmiercią Radnego Rady Gminy Łabowa Pana Jana Gawęckiego ogłaszam żałobę na terenie Gminy Łabowa.
2. Żałoba obowiązuje od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r.
3. Na znak żałoby flaga Gminy Łabowa znajdująca się na maszcie przed Urzędem Gminy Łabowa opuszczona będzie do połowy masztu.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
Wójt Gminy Łabowa
(-) Marta Słaby
 
Tagi