Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r. Bez dochodu na pierwsze dziecko

Zgodnie ze zmianami świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. będzie przysługiwało wszystkim dzieciom bez względu na osiągany przez rodzinę dochód do 18 roku życia dziecka.
Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:
  1. Brak wymogu ustalania alimentów
Od 1 lipca 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza to także  likwidacje czasochłonnej procedury stosowanej przez gminy.
  1. Przyznanie świadczenia z programu rządowego „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego dzieciom, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
  2. Wprowadzenie szczególnego, 3 – miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
Wprowadzenie ww. szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego.
  1. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.
Takie rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców , w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica, który złożył wniosek o świadczenie, ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-zmiany-w-programie-rodzina-500
Tagi