Małopolskie Talenty – Zdobyte Umiejętności Drogą Do Przyszłości I II Etap Edukacyjny – Gmina Łabowa

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Łabowa została zakwalifikowana do realizacji projektu „ Małopolskie talenty – zdobyte umiejętności drogą do przyszłości I II etap edukacyjny – Gmina Łabowa” projekty konkursowe realizowane w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 W wyniku pozytywnej oceny Gmina Łabowa uzyska dofinansowanie w wysokości 321 640,00. Pełna wartość projektu to kwota 342 190,00

W ramach projektu zostaną utworzone dwa Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych ( CWUZ), w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz w Szkole Podstawowej w Łabowej, które będą funkcjonować w okresie od 01 września 2019 do 30 czerwca 2022.

 

Działania w ramach projektu:

- uwzględnienie indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów objętych wsparciem;

- realizacja zajęć z kompetencji: język angielski; matematyka, informatyka;

- realizacja zajęć pozaszkolnych – realizacja wycieczek;

- realizacja kompetencji ponadprzedmiotowych: zajęcia z umiejętności uczenia się oraz zajęcia z umiejętności rozwiązywania problemów;

- zakup sprzętu multimedialnego : laptopy; drukarki; projektor; roboty;

- szkolenia kadry pedagogicznej.

 

Gmina Łabowa jest na etapie przygotowywania dokumentacji do podpisania umowy w celu realizacji projektu.

 

Kierownik GZOJ

                                                                                                                                                             /-/

 Monika Mirek

 

Tagi