Postanowienie o brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Łosie w miejscowości Nowa Wieś w km 88+866 drogi krajowej nr 75”

Nasz znak: OSD.6220.2.2018                                      Łabowa, dnia 7 grudnia 2018 roku

  

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.123 ust. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 63 ust. 2.  art. 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)  oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 

po rozpatrzeniu wniosku

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków działającej  przez  pełnomocnika Pana Jerzego Gąciarza Budownictwo Mosty Drogi BMD sp. z o.o. ul. Kilińskiego 70; 33-300 Nowy Sącz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka  istniejącego i  budowa  nowego  mostu  na  potoku  Łosie  w  mie jscowości   Nowa   Wieś  w  km 88+866 drogi krajowej   nr 75”,

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Łosie w miejscowości Nowa Wieś w km 88+866 drogi krajowej nr 75” 

uzasadnienie

Na wniosek Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków działającej  przez  pełnomocnika Pana Jerzego Gąciarza Budownictwo Mosty Drogi BMD sp. z o.o. ul. Kilińskiego70; 33-300 Nowy Sącz zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Łosie w miejscowości Nowa Wieś w km 88+866 drogi krajowe nr 75  

 Do wniosku Inwestor dołączył wymagane prawem dokumenty, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 71)  planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzeni oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów.                                                                                

W związku z  prowadzonym postępowaniem  na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 w związku z art. 78  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Wójt Gminy Łabowa wystąpił w dniu 05.11.2018 r. do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Wewnętrznych w Starym Sączu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośba o wydanie opinii  dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu pismem znak: ST-II.4220.59.2018.PL z dnia 26 listopada 2018 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu) wyraził opinię o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

·         Państwowy  Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu pismem znak: PSE-NZZ-420-366/18 z dnia 23 listopada 2018 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu) wyraził opinię, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

·         Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: KR.RZŚ.435.353.2018.AJ z dnia 16 listopada 2018 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

  Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem budowlanym w ramach jej planuje się :

-   Rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego w km 88+866

-   Budowę nowego obiektu mostowego w km 88+866

-    Przebudowę istniejącej drogi krajowej nr 75 w km 88+847 – 88+893

-    Przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1522K w km 0+000 – 0+020

-    Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową nr 1522K w km 88+880.30 drogi krajowej nr 75

-    Umocnienia koryta w km 0+001 – 0+027 Łosiańskiego potoku

-    Budowę drogi tymczasowej w km 88+813 – 88+916 względem drogi krajowej nr 75

-   Budowę mostu tymczasowego w km 0+061.1 drogi tymczasowej

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi Krajowej nr 75. Skala przedsięwzięcia jest lokalna, oddziaływanie przedsięwzięcia mieści się w granicach zajmowanego terenu.

 
Przedmiotowa inwestycja charakteryzuje się następującymi parametrami:

 Projektowany Most w km 88+866

Położenie obiektu względem drogi (DK 75) i cieku (Łosiańskiego potoku):

Kilometraż drogi w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

88+866

Kilometraż cieku w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

0+011.30

Długość całkowita obiektu

Lcał

29

[m]

Szerokość całkowita obiektu

Bcał

17.4

[m]

Szerokość całkowita przęsła

Bprzęsło

13.2

[m]

Kąt skrzyżowania z osią przeszkody (cieku)

α

75

[deg]

Liczba przęseł

N

1

[szt]

Przepływ miarodajny (P=0.3%)

Qm

46.00

[m3/s]

Światło mostu

Ls

10.14

[m]

 Podstawowe parametry projektowanych Dojazdów

Kategoria drogi

Krajowa

Klasa drogi

GP

Prędkość projektowa

Vp

60

[km/h]

Rodzaj nawierzchni

Twarda Asfaltowa

Kilometraż początku odcinka

88+847

Kilometraż końca odcinka

88+893

Długość projektowanego odcinka

Ld

46

[m]

Całkowita szerokość odcinka

Bdcałość

10

[m]

Liczba pasów ruchu

Npas

2

[szt]

Szerokość jezdni

Bdjezdnia

7

[m]

 

Kategoria drogi

Powiatowa

Klasa drogi

L

Prędkość projektowa

Vp

40

[km/h]

Rodzaj nawierzchni

Twarda Asfaltowa

Kilometraż początku odcinka

0+000

Kilometraż końca odcinka

0+020

Długość projektowanego odcinka

Ld

20

[m]

Całkowita szerokość odcinka

Bdcałość

9.05

[m]

Liczba pasów ruchu

Npas

2

[szt]

Szerokość jezdni

Bdjezdnia

5.5

[m]

 Umocnienie  lewego brzegu  koryta paska brzegową z narzutu kamienneg

Kilometraż początku umocnień (względem osi cieku)

0+001

Kilometraż końca umocnień (względem osi cieku)

0+020

Długość całkowita

19 m

Szerokość całkowita

do 4.5 m

Grubość narzutu

około 0.8 m

 Umocnienie prawego brzegu  koryta paska brzegową z narzutu kamiennego

Kilometraż początku umocnień (względem osi cieku)

0+004

Kilometraż końca umocnień (względem osi cieku)

0+027

Długość całkowita

23 m

Szerokość całkowita

do 3.5 m

Grubość narzutu

około 0.8 m

 

Most przeznaczony do rozbiórki

Położenie obiektu względem drogi (DK 75) i cieku (Łosiańskiego potoku):

Kilometraż drogi w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

88+866

Kilometraż cieku w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

0+011.30

Długość całkowita obiektu

Lcał

14.85

[m]

Szerokość całkowita obiektu

Bcał

9.55

[m]

Szerokość całkowita przęsła

Bprzęsło

9.55

[m]

Kąt skrzyżowania z osią przeszkody (cieku)

α

90

[deg]

Liczba przęseł

N

1

[szt]

Światło mostu

Ls

7.0

[m]

 Projektowany most tymczasowy

Położenie obiektu względem drogi (DK 75) i cieku (Łosiańskiego potoku):

Kilometraż drogi w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

0+061.1

Kilometraż cieku w punkcie przecięcia osi drogi z osią cieku

0+025.8

Długość całkowita obiektu

Lcał

15

[m]

Szerokość całkowita obiektu

Bcał

11.5

[m]

Szerokość całkowita przęsła

Bprzęsło

11.5

[m]

Kąt skrzyżowania z osią przeszkody (cieku)

α

75.7

[deg]

Liczba przęseł

N

1

[szt]

Przepływ miarodajny (P=2%)

Qm

29.83

[m3/s]

Światło mostu

Ls

9.50

[m]

  Przedmiotowa inwestycja znajduje się w województwie małopolskim, powiecie nowosądeckim, gminie Łabowa w miejscowości  Nowa Wieś. Część trwała przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 231, 505,506. Część tymczasowa przedmiotowej inwestycji (droga i most tymczasowy) zlokalizowana jest na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 503, 507/1, 508.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze niezabudowanym. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji charakteryzuje się niską gęstością zabudowy. Przeważa zabudowa o charakterze mieszkalnym. Poza terenem przeznaczonym na zabudowę, teren w sąsiedztwie inwestycji to głównie łąki, pastwiska, pola uprawne, lasy, nieużytki. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują pojedyncze drzewa i krzewy. Położenie drzew i krzewów ma charakter chaotyczny, niezorganizowany oraz nie tworzą one zwartych skupisk i enklaw.  .

Nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych częściową lub ścisłą ochroną gatunkową. Nie stwierdzono również stanowisk roślin zagrożonych wyginięciem w naszym kraju oraz gatunków roślin wpisanych do czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych. Z zinwentaryzowanych gatunków, wiele roślin to osobniki typowe dla terenów przydrożnych, rowów, muraw, tworzące wielokrotnie typową roślinność pospolitą i pionierską

Emisja zanieczyszczeń w postaci zanieczyszczenia powietrza, hałasu, drgań będzie miała charakter lokalny, niezorganizowany, niewielki i nie przekroczy wartości granicznych zgodnie z odrębnymi przepisami. Emisja hałasu w ramach przedmiotowej inwestycji jest mniejsza od wartości dopuszczalnych.

Obiekt budowlany nie jest wykonany z materiałów których uszkodzenie w trakcie rozbiórki i sama rozbiórka stwarzają zagrożenie dla środowiska. W czasie wykonywania prac rozbiórkowych i budowlanych pod mostem zawieszone będą pomosty i osłony zapobiegające wpadaniu odpadów do potoku.

Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren zostanie uporządkowany, a wszelkie odpady zostaną przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje w kontekście transgranicznym na środowisko oraz nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na obszar Natura 2000 ponieważ:

-      Obiekty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji są płynnie wpisane w krajobraz i dostosowane do istniejącego terenu. Inwestycja nie będzie więc zakłócać estetyki krajobrazu.

-    Inwestycja ze względu na niewielkie oddziaływanie nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, ani nie ogranicza możliwości zagospodarowania sąsiednich terenów

Projektowane dojazdy do mostu w ramach inwestycji nie zmieniają w istotny sposób aktualnego sposobu zagospodarowania terenu, ich łączna długość jest mniejsza od 1km, więc z przyrodniczego punkt widzenia nie zmieniają warunków migracji zwierząt roślin lub grzybów w miejscu inwestycji.

Biorąc powyższe uwarunkowania, specyfikację inwestycji stwierdza się, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziaływania  na  środowisko.

Mając na uwadze powyższe postawiono jak w sentencji. 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom  zażalenie.

Niniejsze postanowienie umieszczono

1.      Na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Łabowa

2.      Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łabowa

 

Otrzymują:

1.      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddziała w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

2.      WNIOSKODAWCA.

3.      Strony wg rozdzielnika.

4.      a/a.

Do wiadomości:

1.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu  ul. Daszyńskiego 3 33-340 Stary Sącz.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu  ul. Stefana Czarneckiego 19 33-300 Nowy Sącz.

3.      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie,  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich  ul. Marszałka Piłsudskiego 22  31-109 Kraków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi