ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn. Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 w obwodzie II i obwodzie V                                                                                        Łabowa, dnia 5 listopada 2018 r.
                     
 
              
                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                na realizację zadania pn.
                                         
                                    Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

                                                               w obwodzie II i obwodzie V 

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łabowa

33-336 Łabowa 38

telefon: / 018 / 471 12 84

fax: / 018 / 471 12 66

internet: http:// www.labowa.pl        

e-mail: gmina@labowa.pl

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.        Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986) w związku z art. 4 pkt. 8  (wartość szacunkowa zamówienia  nie przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 €).

2.        Postępowanie prowadzone jest  zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielenia  zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30 000 EURO – art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zarządzenie    Nr  63/2014 Wójta Gminy Łabowa z dnia  2 czerwca 2014r.

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.        Przedmiotem zamówienia  jest  usługa polegająca na odśnieżaniu i likwidacji śliskości na drogach gminnych z  terenu Gminy Łabowa w sezonie zimowym 2018 / 2019 w dwóch obwodach:

a.        Obwód 2 -  Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Łabowa;          

b.        Obwód  5 - Utrzymanie dróg  i placów na terenie wsi  Nowa Wieś,  Kotów i Kamianna.

 2.        Do zimowego utrzymania  przewidziano:

a.        w   obwodzie 2 -    8 150 m  dróg gminnych;

b.        w   obwodzie 5 – 5 395m dróg gminnych.

3.     Wykaz dróg wskazanych do zimowego utrzymania, w ramach obwodów został określony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania - 1. Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania.

4.        Wykonawca usługę będzie świadczył:

a.      zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach  gminnych -Załącznik Nr 1    do niniejszego zapytania  – 2. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach przewidzianych do zimowego utrzymania   w sezonie zimowym 2018/2019;

b.     zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg/ZUD/- załącznik  Nr 1  do niniejszego zapytania – 3. Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania dróg/ZUD/.

c.        w czasie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie zawiei, zamieci śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia;

d.  przy pomocy  własnego sprzętu (pojazdami samochodowymi lub ciągnikami rolniczymi) dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.) oraz spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016.2022 )

obsługiwanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j.  Dz. U. z 2017.978
ze zm. );

e.       przy użyciu  własnych  materiałów do likwidacji śliskości na drogach.

5.      Wykonawca usługę będzie wykonywał tylko w przypadkach występowania zjawisk atmosferycznych – opadów śniegu, występowania śliskości (tj. występowania zjawisk pogodowych kwalifikujących użycie sprzętu do odśnieżania, zwalczania śliskości)  na wezwanie Zamawiającego.  

6.    W przypadku  potrzeby użycia dodatkowego sprzętu dla prawidłowej realizacji usługi sprzęt będzie pozyskiwany przez Wykonawcę własnym staraniem i kosztem.   

7.     Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres  realizacji zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej .

8.        Z uwagi na specyfikę zamówienia od Wykonawcy wymaga się  dyspozycyjności.  

9.        Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

10.     Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
 zamierza powierzyć podwykonawcom  i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są
 znane na etapie składnia ofert. Wskazanie niniejszego nastąpi   w formularzu oferty.  

11.     W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże  informacji, o których mowa w pkt.10 Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

12.     Z uwagi na podzielność zamówienia Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części, które odpowiadają  obwodom :

Część 1  - Obwód 2 -  Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Łabowa;          

Część 2 - Obwód  5 - Utrzymanie dróg  i placów na terenie wsi  Nowa Wieś,  Kotów i Kamianna.

4.WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA       

    Termin realizacji/wykonania zamówienia – w okresie  od 1 grudnia 2018 roku  do  31 marca 2019r.

5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:

·         minimum 1 jednostką sprzętową  do odśnieżania i zwalczania  śliskości;

·         minimum 1 osobą  do obsługi sprzętu do odśnieżania i zwalczania  śliskości, a osoba ta posiada stosowne uprawnienia do  prowadzenia pojazdów, którymi będzie świadczona usługa;

·         jednym środkiem  łączności zapewniającym  możliwość kontaktu z Zamawiającym przez całą  dobę.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację usługi na więcej części  zamówienia winien wykazać się:   że  dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia minimum jedną  jednostką sprzętową wraz z jej obsługą na każdą część zamówienia do odśnieżania i zwalczania śliskości (  np. Wykonawca składający ofertę na dwie części – winien wykazać, że dysponuje 2  jednostkami sprzętowymi wraz z obsługą oraz jednym środkiem łączności zapewniającym możliwość kontaktu  z Zamawiającym przez całą  dobę .

 2.    W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć  wraz z ofertą:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych oraz wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego – formularz Nr 2;

Wykaz  osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego   w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych  przez nie czynności oraz informacją    o podstawie do dysponowania tymi osobami  -  formularz   2.

 6.OBLICZENIE CENY OFERTY.

1.     Cena oferty   winna być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o opis  przedmiotu zamówienia , na podstawie kalkulacji własnej, w cenach ważnych do daty zakończenia realizacji zamówienia i  winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również  nieujęte,     a bez których nie można wykonać zamówienia   

         w tym: zmiany cen; kosztów działalności Wykonawcy ,ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk, wszelkie  koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem usługi, odpowiedzialnością materialną lub wynikające  z treści zapytania , ubezpieczenie OC, koszty ogólne; koszty sprzątania po zakończeniu prac.                  

2.      Cenę ofertową należy obliczyć przy założeniu, że w okresie  trwania umowy usługa świadczona jest codziennie tj. przez okres  4  miesięcy, jako koszt utrzymania 1km drogi miesięcznie w obwodzie x ilość kilometrów w obwodzie x okres świadczenia usługi - 4 miesiące.

3.      Tak wyliczona cena ofertowa stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku  z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji, zmianie w toku postępowania.

4.   W całkowitej cenie ofertowej będą zawarte wszelkie należności ponoszone przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień składania ofert.

5.   Cena całkowita  podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji.   

6.  Cena oferty ogółem  musi być wyrażona w złotych polskich słownie i cyfrowo. Cenę  ofertową należy określić   z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.   Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę.

8.   Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Uwaga : W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, Wykonawca w formularzu ofertowym   winien wpisać wartość brutto w wysokości równej wartości netto.

7.KRYTERIA OCENY OFERTY

1.        Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

·         Cena (wartość oferty brutto)- waga 80 %

·         Czas reakcji – podjęcie realizacji usługi od wezwania przez upoważnionych przedstawicieli   Zamawiającego –waga 20%

      Oferty nieodrzucone będą oceniane:

        Kryterium cena :

        Oferta z najniższą ceną – 80 pkt., pozostałe oferty otrzymają ilość punktów proporcjonalną.  

        Kryterium czas reakcji:

czas reakcji – podjęcia usługi od wezwania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 30 minut – 20 pkt.

Czas reakcji podjęcia usługi od wezwania przez upoważnionych przedstawicieli – powyżej 30 minut do 40 minut -10 pkt.

Czas reakcji podjęcia usługi od wezwania przez upoważnionych przedstawicieli – powyżej 40 minut do 60 minut -5 pkt.

Zamawiający informuje, że  minimalny czas  reakcji – podjęcia usługi od wezwania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, nie może być  krótszy niż 30 minut  i dłuższy niż 60 minut.

2.   Wynik zostanie obliczony jako suma ilości punktów za poszczególne kryteria i będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3.   W przypadku wskazania w ofercie czasu reakcji krótszego niż 30 minut i dłuższego niż 60 minut oferta nie będzie rozpatrywana.

4.   Zamawiający uznaje ofertę za spełniającą wymagania i przyjmuje ją do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a.  oferta spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją, jest zgodna co do treści z wymaganiami Zamawiającego;

b.  oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.

8.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Sposób przygotowania ofert:

a.     oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

b.    ofertę należy sporządzić według druku stanowiącego załącznik nr 2- Formularz Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

c.      ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę lub przez osobę upoważnioną;

d.        Wykonawca składa wraz z ofertą  dokumenty wymienione w rozdz.5 nin. specyfikacji tj.  

·         Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych oraz wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego – formularz Nr 2;

·         Wykaz  osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego   w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych  przez nie czynności oraz informacją    o podstawie do dysponowania tymi osobami  -  formularz   2.

2.        Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub, gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 3.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i dokonał podziału zamówienia na  części w liczbie ogólnej 2.

          Część 1  - Obwód 2 -  Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Łabowa;          

          Część 2 - Obwód  5 - Utrzymanie dróg  i placów na terenie wsi  Nowa Wieś,  Kotów i Kamianna.

Przez ofertę częściową  należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią niniejszego zapytania  wykonanie części zamówienia publicznego.  Ofertę należy składać na całość usługi  w danej części.

4.        Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. W każdej części zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.

 5.        Oferta  Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę w danej części zostanie odrzucona.

 6.        Dopuszcza się, w przypadku składania składanie ofert w obydwu częściach,  złożenie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu tylko raz zaznaczając w formularzu ofertowym, w której  ofercie zamieszcza te dokumenty, natomiast formularz ofertowy musi być złożony dla każdej części oddzielnie.

 7.        W przypadku ustanowienia pełnomocnika wykonawca składa – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

 8.        W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

 9.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.        Ofertę cenową można składać:   za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, bądź dostarczyć osobiście na adres

           Urząd Gminy Łabowa

           33-336 Łabowa 38

2.        Ofertę należy złożyć do dnia   14 listopada do godz. 10:oo (decyduje data i godzina wpływu). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:  „Oferta  na zimowe utrzymanie dróg część …………”.

3.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.        O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający   zawiadomi  Wykonawców.

10. ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY

1.        Z wybranym Wykonawcą zostanie spisana umowa, na warunkach  jak określono we wzorze umowy-załącznik Nr 3.

2.        Po zakończeniu postępowania Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

1.        Łukasz Sołtys – Tel. /18/ 4141935

 
Klauzula:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa z siedzibą   w 33-336 Łabowa 38,

2)        kontakt do inspektora ochrony danych osobowych    tel. 514362392, e-mail: iodo@labowa.pl

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;  

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa związanym z udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;    

7)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)         posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)         nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1

1. Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania.


2.  Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach przewidzianych do zimowego utrzymania  w sezonie zimowym 2018/2019.

3. Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania dróg/ZUD/.

Załącznik Nr 2

Druki formularzy

·         Formularz 1 - Formularz oferty - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty.   

·         Formularz 2 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych oraz wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego – formularz Nr 2- do wypełnienia przez Wykonawców i  załączenia do oferty.

 Załącznik Nr 3

1.Projekt przyszłej umowy
.

                                                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                                                              /-/

                                                                                                                                                   Marek Janczak

 

 

 

Tagi