Program " Czyste powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjentami są̨ osoby fizyczne:

  1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
  2. które uzyskały zgodę̨ na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 do godz.2400.

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 422 94 90 wew. 2. 

Oddział zamiejscowy WFOŚIGW w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 127, pok. 101 33-300 Nowy Sąącz
kontakt: dr Magdalena Kuźniakowska-Jasińska tel. 507 228 203
e-mail: magdalena.kuzniakowska@wfos.krakow.pl

Dokumenty do pobrania

Tagi