Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa

                                                                         OGŁOSZENIE
                                                                   Wójta Gminy Łabowa

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łabowa Nr XLIV/277/2017 z dnia  30 listopada 2017r.

                                                                      z a w i a d a m i a m   
                                                      o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa  z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 7 września do 5 października 2018r. w Urzędzie Gminy Łabowa w pokoju nr 18 w godzinach od 8ºº do 15ºº. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu jw.  odbędzie się w dniu 25 września 2018r. w Urzędzie Gminy w Łabowej w pokoju nr 18 o godz. 10ºº. Zgodnie z art.18 ust.1 „ustawy” każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów i do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gmina@labowa.pl (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Wójta Gminy Łabowa (33-336 Łabowa 38) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018r.


                                                                                                                              WÓJT GMINY ŁABOWA
                                                                                                                                                /-/
                                                                                                                                  MAREK JANCZAK

Tagi