Informacja na temat stypendium szkolnego 2018/2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2018/2019

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn.
(Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.).  Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
UWAGA: Od dnia 01.10.2018 roku nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w  Gminnym Zespole Obsługi Jednostek w Łabowej w terminie od  1 do 15 września 2018r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Łabowa /poniżej niniejszej informacji/ oraz w Gminnym Zespole Obsługi Jednostek w Łabowej /wejście obok poczty na I piętrze/.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?
- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
-wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
-uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego.

Kto może złożyć wniosek?
- rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczeń,
-dyrektorzy szkół, kolegiów pracowników służb społecznych lub publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.               

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Łabowa,

- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.) – tj. 2480 zł (rocznie), w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.), – tj. 2 232,00 zł. (rocznie).

Za jaki miesiąc wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, do wniosku o stypendium szkolne, potwierdzające jego dochód?
Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2018 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.). 

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku, przy czym rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

1)  Zaświadczenie o wysokości:
 -   dochodu netto z zakładu pracy,
 -   renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),
  alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z OPS - funduszu alimentacyjnego).
2) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
3)
Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
4) Zaświadczenie lub decyzja z OPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
5) Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego/dodatku energetycznego.
6) Nakaz płatniczy za 2018 rok lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.
7)  Zaświadczenie lub oświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2017r. (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych).
8)  Zaświadczenie lub oświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).
9)  Zaświadczenie ze szkoły (z wyłączeniem szkół podległych Gminie Łabowa).
10)  Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
11)  Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
-  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
-   jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
-   zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
-  wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
-   świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. poz. 1851 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.).

- świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 8aust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018r.poz. 1272 z póżn. zm.).

Dokumentowanie wydatków:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego /katalog w załączeniu/.
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

- faktur VAT,
- imiennych rachunków,
- imiennych biletów miesięcznych,
- dowodów wpłaty,
- wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia  wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:

1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca 2018 r.
2. Internet oraz bilety autobusowe – od września 2018 r. 

Pouczenie:
- Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.).

- Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.).
- Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.).
- Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH ORAZ UZUPEŁNIONYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
a)    śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
b)    klęski żywiołowej
c)    wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
d)    innych, szczególnych okoliczności

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Gminny Zespole Obsługi Jednostek w Łabowej   w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek w Łabowej: (18) 414-19-11 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej  z siedzibą w 33-336 Łabowa 38.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Grzegorz Słowik, tel. 514362392,  e-mail: gslowik@vp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i art.10a – 10d,  ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 25  czerwca 2015 roku w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1)      dostępu do swoich danych osobowych;
 2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3)      żądania usunięcia danych, gdy:
         a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
         b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
          a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
          b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
        potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (art.10a – 10d,  ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 25 czerwca 2015 roku ) jest obligatoryjne.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
Łabowa, dn. 14.08.2018r.

 

  Wójt Gminy Łabowa
                                                                                                                                               / -/
                                                                                                                   Marek Janczak

 

Załączniki:
1. Wzór wniosku – stypendium szkolne

2. Wzór wniosku – zasiłek szkolny

3. Katalog wydatków kwalifikowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi