OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI JEDNOSTEK W ŁABOWEJ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej
    z siedzibą w 33-336 Łabowa 38,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Grzegorz Słowik, tel. 514362392,
    e-mail:
gslowik@vp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie art.6 ust.1 lit.b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą) art.6 ust.1 lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją   
     kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
     sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
     przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem art.10a – 10d,  ustawy o zmianie
     ustawy o samorządzie gminnym z dnia 25  czerwca 2015 roku) jest obligatoryjne.

 

 

Tagi