Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajmu w miejscowości Łabowa

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajmu

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Miejscowość

Łabowa  

Numer księgi wieczystej

NS1S/00065214/9
NS1S/00106126/5

Numer działki

309/4
309/5

Powierzchnia  działki

0,09 ha
0,05 ha

Powierzchnia ogólna wynajmowanej powierzchni


392,80 m2

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

U/MN 1 – Teren istniejących i projektowanych usług i mieszkalnictwa z dopuszczeniem zmiany funkcji obiektów istniejących na inny rodzaj usług komercyjnych oraz parkingi. Część terenu w zasięgu strefy „c1” cmentarza „ZCc” z obowiązującymi dla tej strefy ograniczeniami.
KDk – Droga krajowa klasy GP.

Opis nieruchomości

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia zabudowane są budynkiem pawilonu handlowego. Budynek parterowy, podpiwniczony, wyposażony w przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, przystosowany do prowadzenia działalności handlowo-usługowej.  Plac przed budynkiem z kostki brukowej z wyznaczonymi miejscami postojowymi. Wjazd na działkę bezpośrednio  z drogi krajowej Nowy Sącz – Krynica.

Minimalna wysokość czynszu dzierżawy  /najmu

Czynsz dzierżawy - za 1 ar powierzchni gruntu użytkowanego nierolniczo - 120zł /rocznie netto 
Czynsz najmu stawka netto za 1 m2 miesięcznie:
  - apteka 2,20 zł
  - pozostałe usługi 4,50 zł

Termin wnoszenia opłat

Do dnia 10-go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

1. Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono komunikat Prezesa GUS, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z  roku poprzedzającego waloryzację.
2.Wysokość czynszu  może ulec zmianie w okresie trwania umowy w przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Łabowa zmian zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Łabowa.

Informacja o dzierżawie  i najmie

Nieruchomość planuje się oddać w dzierżawę przedsiębiorcom:
1. Rol-Mar Marcin Rusiniak Nowa Wieś 153, 33-336 Łabowa
2. Apteka Łabowska Marzena Mogilska Łabowa 253, 33-336 Łabowa Wymienieni przedsiębiorcy są aktualnie dzierżawcami. Stan techniczny budynku wymaga kapitalnego remontu.  Dzierżawcy wystąpiliz wnioskiem o możliwość dzierżawy przedmiotowych nieruchomości na okres 10 lat z możliwością jej rozbudowy.

 

Łabowa, dnia 19 grudnia 2017 roku

Tagi