PROJEKT SOCJALNY " SPOTKANIE WIGILIJNE"

I.                   CELE PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie spotkania wigilijnego dla beneficjentów świadczeń pomocy społecznej, tj. osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, o których wiadomo, że będą samotnie i bardzo ubogo spędzać czas Świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności tak rodzinnie obchodzonego w naszej polskiej tradycji, Wieczoru Wigilijnego.

Spotkanie ma utwierdzić uczestników o przynależności do społeczności lokalnej oraz zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia czy odrzucenia u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ma na celu wywołanie u beneficjentów pozytywnych emocji, uśmiechu na twarzy oraz wzmocnienie więzi społecznych. Wspólne świętowanie jest także okazją do kultywowania tradycji, wzmacniając dzięki temu poczucie wspólnotowości oraz jest okazją do integracji międzypokoleniowej.

Jako instytucja odpowiedzialna za pracę socjalną, organizując spotkanie wigilijne dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, chcielibyśmy pokazać, że odgrywają oni bardzo istotną rolę w życiu społeczności lokalnej Gminy Łabowa.

II.                ZADANIA PROJEKTU

Zadaniem realizowanego projektu jest:

1.      zmniejszenie poczucia osamotnienia,

2.      wzrost poczucia własnej wartości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3.      integracja osób o podobnym statusie społecznym,

4.      kultywowanie tradycji poprzez wspólne biesiadowanie, śpiewanie-kolędowanie,

5.      wzmocnienie w działaniach na rzecz zmiany,

6.      wzmocnienie poczucia wspólnotowości społeczności lokalnej,

7.      zaangażowanie instytucji, firm, osób prywatnych w działania na rzecz środowiska lokalnego,

8.      wsparcie (rzeczowe)  „paczki świątecznej”.

 

III.             ODBIORCY

Osoby samotne, chore, starsze, niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie Gminy Łabowa. Lista osób zaproszonych na spotkanie przygotowana jest w oparciu o pracę socjalną pracowników socjalnych.

 

IV.             ORGANIZATORZY

Organizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej. Projekt realizują pracownicy Ośrodka. Do współpracy zostaną zaproszeni Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Łabowa.

 

V.                MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI

Spotkanie zorganizowane zostanie w budynku Urzędu Gminy Łabowa.
 

Termin: grudzień każdego roku

VI.             HARMONOGRAM

Przygotowanie spotkania:

1.      Ustalenie szczegółów dotyczących miejsca zorganizowania spotkania oraz listy uczestników spotkania i zaproszonych gości ( listopad).

2.      Przygotowanie i doręczenie zaproszeń do uczestników spotkania oraz zaproszonych gości (grudzień).

3.      Opracowanie menu spotkania ( grudzień).

4.      Zaproszenie do współpracy Dyrektorów  Szkół z Terenu Gminy Łabowa   (grudzień).

5.      Przygotowanie paczek świątecznych  dla najuboższych uczestników spotkania (zamówienie i pakowanie) (grudzień).

 

Przebieg spotkania:

1.      Przywitanie uczestników i gości.

2.      Wspólna modlitwa.

3.      Wspólne połamania się opłatkiem, poczęstunek- potrawy wigilijne.

4.      Program artystyczny dzieci.

5.      Wspólne kolędowanie.

6.      Rozdanie paczek świątecznych.

 

VII.          ZAKŁADANE REZULTATY

Organizacja spotkania ma na celu wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia pozostają samotne oraz nie mogą samodzielnie przygotować potraw wigilijnych. Wspólne podzielenie się opłatkiem, spożywanie potraw oraz kolędowanie, pozwoli uczestnikom choć na chwilę poczuć ciepło spotkania z innym człowiekiem, często pozostającym w podobnej sytuacji życiowej. Dodatkowo ma za zadanie zapobiec poczuciu osamotnienia i odrzucenia. Daję szansę na integrację międzypokoleniową oraz wypracowanie poczucia wspólnotowości między uczestnikami. Uczestnicy projektu mają szansę poczuć, że przynależą do szerszej społeczności, dla której odgrywają bardzo istotną rolę. Pracownicy socjalni, realizujący projekt, mają możliwość wzmocnienia pozytywnej relacji z klientami, wypracowanej w toku codziennej pracy zawodowej. Projekt jest szansą na wypracowanie pozytywnych relacji między społecznych oraz międzypokoleniowych. Jest także okazją do zacieśnienia więzi między klientem a pracownikiem socjalnym.

Uczestnictwo zaproszonych gości, w tym Pani Wójt Gminy Łabowa, Pani Przewodniczącej Rady Gminy Łabowa oraz Pani Przewodniczącej Gminnej Komisji Zdrowia, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego, da uczestnikom projektu poczucie, że są ważni i, że ich los nie pozostaje dla innych obojętny.

Uczestnicy projektu otrzymają również symboliczne podarunki świąteczne, w formie paczek żywnościowych, które pozwolą im spokojnie spędzić okres świąteczny.

     W ramach dokumentacji realizacji projektu zostanie sporządzona lista obecności uczestników oraz lista potwierdzająca odbiór paczek żywnościowych przez uczestników projektu.

 

VIII.       FINANSOWANIE

Spotkanie wigilijne oraz podarunki świąteczne w formie paczek żywnościowych zostaną sfinansowane ze środków własnych Gminy Łabowa,  w zależności od zdiagnozowanych na dany rok potrzeb.

 

IX.             ZAKOŃCZENIE

Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej oraz odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę poczucia przynależności i akceptacji, zwłaszcza w okresie świątecznym. Czas Świąt Bożego Narodzenia jest w polskiej tradycji okresem bardzo rodzinnym. Duży nacisk kładziony jest na spędzanie czasu razem z najbliższymi. Okres Świąt Bożego Narodzenia w kulturze masowej jest kreowany, jako okres magiczny i wyjątkowy, w czasie którego wszystko może się zdarzyć i nikt nie powinien być samotny. Środki masowego przekazu dodatkowo wzmacniają taki obraz. W związku z powyższym u osób, które nie mają możliwości spędzenia tego wyjątkowego czasu wspólnie z rodziną, może pojawić się poczucie dotkliwego osamotnienia, odrzucenia i wykluczenia społecznego,  co w konsekwencji może mieć wpływ na pozostawanie w domu oraz nieangażowanie się w życie społeczne. W rezultacie może zostać zahamowany proces pozytywnego rozwoju relacji między społecznych oraz międzypokoleniowych realizowany przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej. Dlatego też, realizacja niniejszego Projektu pt. „Spotkanie Wigilijne” jest zasadna.