11 marca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie :

–   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLIV/23/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

–   zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2019 rok,

–   zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Łabowa oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy Łabowa na rok 2019,

–   wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej we wsi Nowa Wieś,

–   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi,

–   przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2019,

–   funduszu sołeckiego,

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zakończenie obrad.