25 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na VII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie :

    rozpatrzenia skarg,

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Wolne wnioski i dyskusja.

7. Zakończenie obrad.