5 października 2018

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

    •   zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok,

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7.Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.