7 sierpnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zapraszam na LI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2018 r. ( wtorek ) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
•    zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2018 rok,
•    zmiany uchwały Nr XLIX/322/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany
     miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego
     Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
•    przyjęcia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Łabowa”,
•    ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
     terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, w których organem
     prowadzącym  jest Gmina Łabowa,
•    ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach
     przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa,
•    zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
     wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono
     stanowiska kierownicze w szkole,
•    ustalenia na terenie Gminy Łabowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
     alkoholowych oraz zasad ich usytuowania,
•    odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabowa,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.