30 kwietnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zapraszam na XLVIII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie :

  zmiany uchwały Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018
   rok,

  zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok.

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7.Wolne wnioski i dyskusja:

     przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy Łabowa „Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łabowa za 2017 rok”.

8. Zakończenie obrad.