12 marca 2018

                         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zapraszam na XLVII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 12 marca 2018r. r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
–    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVI/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia
      2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
–    zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2018 rok,
–    uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022
–    uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łabowa,
–    zmiany uchwały Nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
      planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie
      Maciejowa,
–    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
      Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
–    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
      Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka,
–    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
      Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,
–    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
      Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
–    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
      Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste,
–    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
      Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
–    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego
       Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
–    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Maciejowej,
–    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Łabowej,
–    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku
       2018,
–    funduszu sołeckiego,
–    podziału Gminy Łabowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
      wyborczym do Rady Gminy Łabowa,
–    utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji
       wyborczych w Gminie Łabowa,
–    przekazania skargi,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.