29 grudnia 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zapraszam na XLVI Sesję Rady Gminy  Łabowa,  która odbędzie się w dniu 29 grudnia  2017 r. (piątek) o godz. 15.00 w Krzyżówce  13a.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedni ej sesji.
4.Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok :
- przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy Łabowa,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa, przedstawien ie opinii Regionalnej Izby 
  Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu , przedstawienie    opmu    Regionalnej    Izby    Obrachunkowej    w    sprawie    możliwości
  sfinansowania  deficytu  przedstawionego w projekcie  uchwały budżetowej  Gminy Łabowa na 2018 rok,
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego j Integracji Europejskiej, dyskusja,
- podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok,
5.Podjęcie uchwał w sprawie :
   - zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 20 17 rok,
   - przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
     Łabowa na okres od dnia 09 lutego 2018 roku do 08 lutego 2019 roku,
   - przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łabowa",
6.Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.