7 grudnia 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zapraszam na XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 7 grud nia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
    - ustalenia  sieci  oddziałów przedszkolnych  w publicznych  szkołach  podstawowych  oraz innych form wychowania przedszkolnego
      prowadzonych przez Gminę Łabowa,
5.Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.