30 listopada 2017

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zapraszam na XLIV Sesję Rady Gminy Łabowa,  która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r.(czwartek) o godz. 13-tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-      zmiany budżetu na 2017 rok,
-    przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem
    obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
w sołectwie Kotów,
-   wieloletniej dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowośc i Łabowa,
-    szczegółowego    sposobu   i   zakresu    świadczenia    usług    w   zakresie    odbierania    odpadów komunalnych od właścicieli
     nieruchomo
ści zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
-    regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa,
-  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -2020,
-    uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  I  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na 2018 rok dla Gminy Łabowa,
-  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwd ziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na 2018 rok,
5.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski
i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.