22 września 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zapraszam na XLII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 22 września 2017 r. (piątek) o godz. 13-tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 Proponowany porządek obrad: 

1.      Otwarcie sesji.
2.        Przyjęcie porządku obrad.
3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.        Podjęcie uchwał w sprawie:
          -  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXXII/190 /2016 Rady Gminy Łabowa z
         dnia
29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

          -  zmiany budżetu na 2017 rok,
5.        Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.       Interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.