25 sierpnia 2017

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu  na 2017 rok
- zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości leśnej w Kamiannej,
- określenia granic pomnika przyrody „ Zespół skał pod Wierchem nad Kamieniem”,
- przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Łabowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10  Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.